MEB'de Her Şey Sil Baştan! Müfredat Yeniden Değişiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 yıllık planda bütün kademeleri ile kendisini yenileme kararı aldı. Bakanlık bürokratik yapısı ve mevzuatı, okul yöneticileri, öğretmenler ve eğitim tüm kademelerinde kökten değişiklikler yapılacak.

MEB’in planlarına göre, geçen yıl tamamı değiştirilen müfredat“yeniden” değiştirilecek, tüm sınavların içeriği, soru tipi ve yapısı yeniden düzenlenecek, ilkokullarda not sistemi kaldırılacak, lise son sınıfı üniversiteye uyum yılı olarak dönüştürülecek ve sınavla öğrenci alan lise sayısı azaltılacak.

719 MİLYAR LİRA HARCANACAK

Yeni hükümet sisteminde Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Ziya Selçuk, bakanlığı yeniden şekillendirecek olan 2019-2023 Stratejik Planı’nı hazırladı. Selçuk’un planlamasında, 5 yılda toplamda 719 milyar TL harcayarak, bakanlığın mevzuatı, okul yöneticileri, öğretmenleri ve 20 milyona yakın öğrenciyi etkileyecek adımlara hazırlık yer aldı. Okul öncesinden başlayarak reform planlanan MEB’de, eski Bakan İsmet Yılmaz döneminde hazırlanan eğitim-öğretim programlarının yenilenmesinden, ders saatlerine, sınavlara ve bir bütün olarak eğitim anlayışının değiştirilmesine neden olacak değişiklikler yapılacak.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni'nin ulaştığı MEB 2019-2023 Stratejik Planı’nda önümüzdeki 5 yıl için öngörülen değişiklikler şöyle:

HER ÖĞRENCİYE E-DOSYA

Her çocuk izlenecek: Çocukların her ders ve düzeyde yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için “Yeterlilik Temelli Değerlendirme Sistemi” kurulacak. Erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar çocukların izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla her çocuk için bir “e-portfolyo” (e-dosya) oluşturulacak. Okul ve öğrenme ekosistemindeki iyileşmeler doğrultusunda sınavla öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılacak.

Sınavsız yerleştirme modeli: Tüm sınavlar; amacı, içeriği, soru tiplerine bağlı yapısı ve sağlayacağı yarar bağlamında yeniden düzenlenecek. Akıl yürütme, eleştirel düşünme, yorumlama, tahmin etme ve benzeri zihinsel becerilerin sınanması öne çıkacak. Bilgi depolamak, formül ezberlemek gibi işlemlere ihtiyacın kalmadığı bir yaklaşım sergilenecek. Sınavsız yerleştirme konusunda esnek modeller geliştirilecek.

BAŞARI PUANLARI

Okul başarı puanı: Öğrencilerin e-portfolyoları oluşturulacak ve üst öğrenime geçiş ile kariyer gelişimlerinde katılım sağladıkları bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler dikkate alınacak bir yapı kurgulanacak. Sınav sonrası yerleştirme puanının hesaplanmasında öğrencinin okul başarı puanı da dikkate alınacak.

Sınava ihtiyaç azaltılacak: Orta vadede temel amaç başta merkezî sınavlara olan ihtiyacın azaltılması ve çocukların ihtiyaç duyduklarında, öğrenme amaçlı destek hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak olacak.

Özel amaçlı İngilizce: Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre beceri temelli yabancı dil yeterlilikleri sistemine geçilecek. İngilizce eğitiminde müfredat, eğitim yöntemi ve ölçme değerlendirme yaklaşımında düzeltmeye gidilecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla 2. sınıflardan başlayarak, kademeli olarak 2-12. sınıflarda uygulanmak üzere yeni bir yaklaşım ortaya konulacak. 2-4. sınıflarda ‘Oyun Tabanlı Öğrenme’ yaklaşımı, 5-8. sınıflarda‘Farklılaştırılmış Eğitim’ modeli uygulanacak. 9-12. sınıflarda ise lise türüne göre ‘Özel Amaçlı İngilizce’ modeli kullanılacak. Örneğin, Turizm ve Otelcilik Meslek liseleri programında dinleme ve konuşma becerilerine ağırlık verilirken, Sosyal Bilimler liselerinde okuduğunu anlama ve sunum becerileri önem kazanacak.

İLKOKULDA NOT KALKACAK

İlkokulda çocukların değerlendirilmesi not yerine beceri temelli etkinlikler doğrultusunda yapılandırılacak. Teneffüs süreleri artırılacak. Türkçenin korunması ve geliştirilmesi temel eğitimin omurgası olarak ele alınacak. İlkokulun Türkçe, matematik ve kültür-sanat-spor ekseninde şekillenmesi için çalışmalar yürütülecek. Öğretim programlarının ülke sathında tek tip olarak uygulanmasından vazgeçilecek. Nitelikli içeriklerin hazırlanması ve hazırlanmış olanlardan en kaliteli olanlarının seçilerek öğrencilere ulaştırılması MEB’in stratejik öncelik alanları arasında yer alacak.

Üstün zekâlılara yeni mevzuat: Özel yetenekli bireylerin eğitimine dair mevzuat hazırlanacak. ‘Özel Yeteneklilerin Eğitimi Bilim ve Değerlendirme Kurulu’oluşturulacak. Özel yeteneklilerin eğitimi için lisansüstü düzeyde öğretmen eğitimi planlanacak. 5 yaş ve ilkokul düzeyinde farklı ve farklılaştırılmış program modellerine fırsat tanınacak.

DERİNLİK KAZANIMI

5 yaşa zorunlu eğitim: 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak. 3-5 yaş grubunun eğitime katılımını artıracak toplum temelli hizmet sunum modelleri çeşitlendirilerek, esnek zamanlı farklı eğitime erişim modelleri geliştirilecek.

Lise son üniversiteye uyum yılı: Liselerde ders çeşitliliği ve haftalık zorunlu ders saatleri azaltılacak. Ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin yükseköğretime hazırlık amacıyla okul dışı kurumlara yönelmesi nedeniyle 12. sınıf yükseköğretime hazırlık ve oryantasyon programı olarak düzenlenecek. Bu kapsamda öğrencilerin yükseköğretime okul bünyesinde hazırlanma imkânlarının sağlanacak. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun seçmeli ders yapısı oluşturulacak ve alanlar arası geçiş imkânları oluşturulacak. Öğrencilerin alanda derinleşmesini sağlayacak proje uygulama çalışmaları düzenlenecek. Ortaöğretime geçişte öğrenci tercihleri ile kontenjan dağılımları uyumlu hale getirilecek.

Akademik fen liseleri: Fen ve sosyal bilimler liselerinde uygulanan müfredat, fen ve sosyal bilim alanlarındaki disiplinlere göre öğrencilerin derinlik kazanması temin edilecek.Haftalık dersler bilimsel araştırma ve uygulamalarla iyileştirilecek. Araştırma ve uygulama projeleri desteklenecek, fen liselerinin teknolojiyle iç içe olması sağlanacak ve bu okullara öğrenci seçimindeki sınav yaklaşımı yeniden düzenlenecek.

ÖĞRETMENLİK YASASI

İmam hatiplere ‘sağlıklı din perspektifi’: Sağlıklı bir din perspektifi sunmak için imam hatip okullarında eğitim görmekte olan çocuklar her yönden geliştirilecek. İmam hatip okullarının programlarının ders saati azaltılacak. Meslek dersleri ile akademik derslerin oranları farklı alanlarda üniversite okuyacak öğrencilere göre planlanacak. Mesleki gelişimlerine yönelik akademik koçluk sistemi yapılandırılacak. Din Öğretimi Danışma Kurulu oluşturulacak.

Özel okullaşma artırılacak: Özel öğretim kurumlarıyla ilgili bürokrasi azaltılacak. Özel sektörün eğitim yatırımlarını desteklemek amacıyla yasal düzenleme yapılacak ve tedbir mekanizmaları geliştirilecek. Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenci oranları artırılacak.

Sözleşmeli öğretmen süresi kısalacak: Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan öğretmenlik meslek kanunu çıkarılacak. Yatay ve dikey kariyer uzmanlık alanları yapılandırılacak. Sözleşmeli öğretmenlerin görev sürelerinin kısaltılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yapılacak. Ücretli öğretmenlerin ücretlerinin iyileştirilmesi ve oranın azaltılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek.

SAVUNMA İŞBİRLİĞİ

Meslek liseleri savunma sanayiine: Alan eğitimleri 9. sınıfta başlatılacak. Öğrenimleri devam ederken protokol ve işbirlikleriyle gerçek iş ortamlarında kalma süreleri artırılacak, sektörlere göre stratejileri farklılaştırılacak. Türkiye’nin rekabet gücü yüksek millî savunma sanayi sektörüne nitelikli işgücü yetiştirilecek. Buluş, patent ve faydalı model üreten okullar desteklenecek. Savunma sanayiinde faaliyet gösteren firmalar ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında işbirliği sağlanacak.

Teknolojik program: 5 yıllık dönemde ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde okulda ve okul dışında öğrenciye, öğretmene, eğitim yöneticilerine, kamuya, müfredata, eğitsel içeriğe yönelik yapılacak çalışmalarla kodlama, 3D tasarım, elektronik tasarım benzeri bilişimle üretim becerilerinin öğrenme süreçlerine entegrasyonu sağlanacak.

Pilot yaz okulu: Kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklar için esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitimi modelleri uygulanacak. Şartları elverişsiz yerleşim birimlerindeki çocukların beslenme ihtiyaçları karşılanacak. Talepler doğrultusunda oyun temelli yaz okulu programlara pilot okullardan başlanacak.

TEHDİTLER, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER

MEB’in 5 yıllık planlamasına ilişkin belirlenen mevcut yapıdaki tehditler, güçlü ve zayıf yönlerden dikkat çekenler şöyle:

Tehditler

-Merkezi seçme ve yerleştirme sınavları nedeniyle sadece öğretimin öne çıkması.

-Yükseköğretime geçiş sınavlarının temel becerileri değerlendirememesi.

-Dış etkenlerin (politikacıların, sendikaların) okul yönetimlerine müdahalede bulunmaları.

-Tek tip asgari ücret uygulaması.

-Özel sektörün eğitim yatırımlarının yeterli olmaması.

-Bazı okul türlerine yönelik olumsuz toplumsal algı.

Güçlü yönler:

-12 yıllık zorunlu ve kademeli eğitim.

-Özel öğretimi destekleyici teşvik mekanizmaları.

-Köklü bir geçmişe dayanan kültür ve bilgi birikimi.

Zayıf yönler:

-Okul türü kontenjanlarının öğrenci talepleri ile uyumsuzluğu.

-Okul ve kurumlarda güvenlik, sağlık ve hijyen koşullarının yetersizliği.

-Ücretli öğretmen uygulaması.

-Kariyer ve liyakate dayalı atama ve görevde yükselme sisteminin yetersizliği. 

-Çok sık ve ani değişen mevzuat. 

-Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen grupları arasındaki özlük farkları.

 

30 Aralık 2018 18:52 Okunma: 16071
Yorumlar:
sanalizasyon
02 Ocak 2019 15:55
6     3
Eskiden idamlar sabaha karşı yapılırmış. Belli bir süre sonra idam yaklaştığında tüm dükkanlar açılmaya, esnaf satış yapmak için bağırıp çağırmaya başlamış.Bunun üzerine aileler de o saatlerde sokağa çıkmaya başlamış ve idam vakitleri panayır havasına bütünmüş. Sonuçta da ölen bir adama bakarak gülen bir halk görüntüsü oluşmuş. Ben de çöken eğitim sistemini anlattım. Hepimiz ölen bu sisteme bakarak güldük.
böyle diyor büyük üstat Rıfat Ilgaz
nerden aklıma geldiyse ne alakası varsa yazayım dedim...
venharun
02 Ocak 2019 11:47
3     3
Gelen yeniliklerden fayda gördüm diyen var mı?
nefinnur
02 Ocak 2019 11:09
3     3
Şaşırdık mı? Hayırrrrr :)
cmustafaengin
02 Ocak 2019 09:50
3     1
Oh ya bende diyordum niye müfredat değişmiyor. 2 ay oldu :D Acaba dedim doğruyu mu bulduk ALLAH ALLAH niye değişmiyor diye uykularım kaçıyordu.
02
01 Ocak 2019 20:12
6     2
Müfredatın sürekli değişmesi güvensizlik dugusu yaşatıyor bunun için harcanan para okuları iyileştirmek için verilsin zaten herşey yoluna girer
nurcan21_
01 Ocak 2019 19:28
1     5
öğretmenler sadece öğretmenlik yapmalı....
6mayıs
01 Ocak 2019 17:07
6     3
Çok umutluydu herkes yeni bakandan. Adı bile tam öğrenilmeden yalan olacak gibi yaptığı ya da yapacağı uygulamalarla. Daha öğretmen olarak bir artısını göremedim ne kendim ne mesleğim ne de öğrencilerim adına...
renkler12
01 Ocak 2019 15:31
3     3
kısacası eğitimi özelleştireceğiz diyorlar.
filiz40
01 Ocak 2019 10:48
7     2
Egitim ve çocuklarımız adına gerçekten korkuyorum artık bu kadar da.oynanmaz bir.eğitim sistemiyle
eses82
01 Ocak 2019 00:10
14     3
ilk okul zorunlu olsun sadece gerisi hikaye okumak isteyen başarılı öğrencilere burs ver adam akıllı okul diğer öğrencilerde adam akıllı mesleki eğitim ver kuaför mü olacak marangoz mu olacak ne olacaksa işin uzmanı yap boş ver matematikteki üslü sayıyı karmaşık sayıları trigonometriyi hayattında kullanacağı matematiği ver yani hesap kitabı genel kültür ile milli kültürü örfü adeti öğret bak bakalım ülkede eğitim sorunu kalıyor mu
mü_ce
31 Aralık 2018 23:22
6     2
İşin içinde siyaset olduğu sürece hiçbir yenilik ve değişim gerçekleştirilemez; artık bu konuda eminim. Başlangıçta çok umut dolu olsam da artık gerçek anlamıyla umudumu yitirmiş durumdayım. Umarım güzel şeyler olur Ülkem adına ve ben yanılırım...
BİRLEŞTİR-ME
31 Aralık 2018 20:09
9     1
Maşallah , maşallah...

New Turkey, New Turkey.

Yenilik manyağına çevirdiniz bizi.
gkhnkmn
31 Aralık 2018 18:29
3     2
Bunlar yapacak, biliyordum. İlk geldiklerinde demiştim " Bunlar yapar. "
selek03
31 Aralık 2018 14:18
5     2
Falan filan....
php_korsan
31 Aralık 2018 14:06
5     2
Yine değişen bir şey yok.Ogretmene yüksek maaş ver.Doguda çalışana 2 misli hizmet puani ver.Doguya gitmek isteyene 1 tam maaş ver..YL ve doktora okuyana ek hizmet puanı ver.
Bakın bunlar yok.Olmayacak da.Allahtan şurada 11 senem kaldı.
quasimodo.35
31 Aralık 2018 14:02
0     7
Sayın Bakanımız Ziya Selçuk geç bile kaldı...
aretias28
31 Aralık 2018 13:41
2     2
bütünnnn bunları kim yapacak....Öğretmenler...o zaman öğretmen derken bir kere daha düşünün...
oksijen
31 Aralık 2018 13:40
4     2
Onlarca bakan değişti ama eğitimin sorunları hiç değişmedi. Demek ki sorun eğitimde değil bakanların seçilmesinde.
mbebek
31 Aralık 2018 12:09
12     1
Aynı hükümet döneminde bu kadar sık değişim inanılır gibi değil Allah bu millete de öğretmene de yardım etsin.. amin
osmngnydn
31 Aralık 2018 10:21
4     1
Eğitimle fazla oynamayın artık. Değişiklik olacaksa da planlı ve zamana yayılarak olsun
müdürümsü
31 Aralık 2018 10:11
4     2
bugün duyduğum en şaşırtıcı haber
swat68aa3
31 Aralık 2018 09:39
16     1
2008 den beri 65 km uzakta köylerde sınıf öğretmeniyim eşimiz çalışmıyor diye adeta cezalandırılıyoruz.Hangi memurlukta 10 sene zorunlu tayin var.İliçi yapalım diyoruz o da olmuyor köylerde dura dura iyice psikolojimiz bozuldu.Bir yandan müdür yetkililik bir yandan günde 3 saat yol allah düşmanımı düşürmesin.Torpilin önüne geçin yeter başka birşey istemiyorum.
carpediem03
31 Aralık 2018 09:20
11     2
Bir haftada ortaçağ, 15 günde yeniçağ, yemin ediyorum 1 aya kadar Fransız Devrimine kadar götürürüz biz bu işi.
olcaytaner
31 Aralık 2018 09:15
3     1
160 puanlı çocuğumuz 450 puanlı liseye gönderilir ve okulda her ders saklambaç oynuyorsa vay halimize.
takirasa
30 Aralık 2018 23:56
11     1
Sil baştan başlamak gerek bazen... Valla şebnem ferah daha inandırıcı. Siyasete bağlı bir bakanlığın değişimi geçicidir.Sayın Selçukun bu değişim dediği şeylerde öncekiler gibi değişir ama sonra onu da değiştirirler.
didemt
30 Aralık 2018 23:49
3     1
Geçen sene yenilenen eğitim programlarını bu sene uygulamaya başlamıştık oysaki
scorpios
30 Aralık 2018 23:49
10     3
Vayyy MEB'e bak ,5 yıllık plan yapmış...5 yıl içinde 10 tane daha 5 yıllık plan yapılmazsa ben de bir şey bilmiyorum.Bu arada 8 yeni bakan:)...
sdmr
30 Aralık 2018 23:02
5     1
Oh my got ! İnanılmaz !
SUDE52
30 Aralık 2018 22:59
7     3
Bu Da Değişir. Yap Boz Tahtası
duru81
30 Aralık 2018 22:47
3     1
Valla usandım artık.... bi kere de gerçekten umut etmek istiyorum...
mita2000
30 Aralık 2018 22:39
4     1
İçimden bir ses, seneye buna benzer bir haber daha okumaya hazır ol diyor.. Yenilik, sil baştan haberleri gündelik oldu artık.
dersimfen
30 Aralık 2018 22:33
8     1
Çok vahim durumdayız. Aynı siyasi düşünce ve her bakan köklü değişimler yapıyor haberleri.
victory90
30 Aralık 2018 22:23
13     1
2 aya kalmaz bu da değişir ...
brsbrs42
30 Aralık 2018 22:18
33     1
Zayıf yönler:-Çok sık ve ani değişen mevzuat. Sesli gülelim. Midyat, Seyfo siz de gülün.
pembali
30 Aralık 2018 22:14
24     3
Kendi kuyruğunu yakalamaya çalışan tilki gibi dönüp duruyoruz. Köy Enstitüsü gibi üretime ve teknolojiye yönelik eğitimi bulmak için kuyruk yakalama girdabından çıkmak lazım...
cbci
30 Aralık 2018 22:03
10     1
1995 sonrası eğitim müfredatı kaç kere değiştirildi, bununla ilgili istatistik var mı acaba
sehery
30 Aralık 2018 22:03
18     1
yalama oldu kurcalanmaktan..
narses
30 Aralık 2018 21:56
15     2
dön dolaş hep aynı yerdeyiz!
baler
30 Aralık 2018 21:41
2     5
Hadi hayırlısı olsun.
17asd
30 Aralık 2018 21:32
26     2
meb son 10 yıldır neyi planlayıp, bu planları yoluna koydu ki
her defasında SİL BAŞTAN...
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.
Egitimhane.Com ©2006-2023