Derece ve Kademe İlerlemesi Hakkında

Çevrimdışı yundermur

 • Uzman Üye
 • *****
 • 361
 • 50
 • 361
 • 50
20 Ara 2006 06:16:21
ARKADAŞLAR DERECE VE KADEME İLERLEMESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİLERİ NEREDEN BULABİLİRİM.

Çevrimdışı Mehmett987

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • 160
 • 6
 • 160
 • 6
# 20 Ara 2006 11:42:07
devlet memurları kanuna bakmanız yeterlı hocam

ertuğrul

# 22 Ara 2006 16:55:39
devlet memurları kanunu 63,64,65,66,67,68. maddelerini bir okursanız; derece ve kademe ilerlemesi ile ilgili karanlık noktaların biraz aydınlanacağını tahmin ediyorum. umarım faydalı olmuşumdur.

Çevrimdışı yundermur

 • Uzman Üye
 • *****
 • 361
 • 50
 • 361
 • 50
# 22 Ara 2006 19:36:47
EYVALLAH ERTUĞRUL HOCAM ÇOK MAKBULE GEÇTİ.
ONCA MADDELİK 657 Yİ OKUMAKTANSA  VERDİĞİN MADDELER İLAÇ GİBİ GELDİ  EYVALLAH

Çevrimdışı yundermur

 • Uzman Üye
 • *****
 • 361
 • 50
 • 361
 • 50
# 22 Ara 2006 19:39:11
MEHMETT987   HOCAM   SENİ UNUTTUM SANMA
CEVAPTAKİ ÇABUKLUĞUN VE İLGİN İÇİN ŞÜKRAN KESİRA

Çevrimdışı zelihagok

 • Uzman Üye
 • *****
 • 394
 • 13
 • 394
 • 13
# 11 Kas 2007 13:22:50
Arkadaşlar
bana terfi farkı hesaplama programı lazım bilgisi olan varmı
bir öğretmenimize geriye dönük terfi verdildi ve benim fark bordrosu hazırlamam lazım ama hiç hazırlamadım bugüne kadar
nasıl yapılır bilmiyorum

Çevrimdışı fevk

 • Yeni Üye
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
# 27 Tem 2009 11:22:47
bana da lazım

Çevrimdışı okuls

 • Uzman Üye
 • *****
 • 3.264
 • 1.325
 • 3.264
 • 1.325
# 27 Tem 2009 16:45:23
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Arkadaşlar
bana terfi farkı hesaplama programı lazım bilgisi olan varmı
bir öğretmenimize geriye dönük terfi verdildi ve benim fark bordrosu hazırlamam lazım ama hiç hazırlamadım bugüne kadar
nasıl yapılır bilmiyorum

[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
bana da lazım
arkadaşlar terfi farkı bordrosu için program gönderiyorum ihtiyacınızı giderir umarım..

Çevrimdışı okuls

 • Uzman Üye
 • *****
 • 3.264
 • 1.325
 • 3.264
 • 1.325
# 27 Tem 2009 16:49:26
dosyalar bölümüne de ekledim...yönetim onayından sonra aktif hale gelir..

Çevrimdışı seellda

 • Aktif Üye
 • **
 • 53
 • 14
 • 53
 • 14
# 10 Ağu 2009 09:28:33
DEVLET MEMURLARI KANUNU

Kanun Numarası : 657

Kabul Tarihi : 14/7/1965

Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 23/7/1965 Sayı: 12056

Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 3044

 

KISIM - II

Sınıflandırma

Sınıf:

Madde 32 - (Mülga: 30/5/1974-KHK-12/7 md.;Aynen kabul:15/5/1975-1897/7 md.)

Yürürlükten kaldırılmıştır.

Kadroların tespiti:

Madde 33 - (Değişik: 30/5/1974-KHK-12;Değiştirilerek kabul:15/5/1975-1897/1 md.) Kadrosuz memur çalıştırılamaz. Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar; kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde memur deyimine giren kişilere gördürülen hizmetlerin gerektirdiği görevler için tespit olunan kadrolar Genel Kadro Kanununda gösterilir. Milli Güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birliklerin kadroları yetkili organlarınca hazırlanarak İçişleri Bakanlığının onayı ile tamamlanır. Yukarıdaki fıkrada sözü edilen kadroların kaldırılması veya bu kadrolarda yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

Kadroların hazırlanması:

Madde 34 - (Değişik: 31/7/1970 - 1327/7 md.)

Devlet memurları için kurumlarınca teklif edilen kadrolar Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili kurumca birlikte hazırlanır.

1,2,3, ve 4 üncü derecede kadro ihdas edilebilmesi için ayrıca Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu kararı alınması şarttır. (Milli Güvenliğe ilişkin kadrolar dairesince hazırlanır ve özel kanununda yazılı şekle uygun olarak onanır.)

Kadro cetvelleri:

Madde 35 - (Değişik: 31/7/1970 - 1327/8 md.)

33 ve 34 üncü maddeler uyarınca hazırlanan kadro cetvellerinde: Her kurum için gerekli kadroların sınıfı, derecesi, unvanı ve adedi gösterilir.

Tesis edilen sınıflar:

Madde 36 - (Değişik: 30/5/1974-KHK-12;Değiştirilerek kabul:15/5/1975-1897/1 md.)

Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştİr.

I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI:

Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel idare Hizmetleri sınıfını teşkil eder.

II - TEKNİK HİZMETLER SINIFI:

Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatcı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 9/5/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder.

III - SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık muhendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar.

IV - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, bu Kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri ilköğretim müfettişlerini ve yardımcılarını kapsar.

V - AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI:

Avukatlık hizmetleri sınıfı, Özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan memurları kapsar.

VI- DİN HİZMETLERİ SINIFI:

Din hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dini eğitim görmüş olan ve dini görev yapan memurları kapsar.

VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, özel kanunlarına göre polis, komiser muavini, komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar.

VIII - YARDIMCI HİZMETLER SINIFI:

Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda, çarşı ve mahallelerde koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar.

(Ek:28/3/1988 - KHK - 318/1 md.)Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi,tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.

(Ek fıkra:18/5/1994 - KHK - 527/1 md.;Mülga: 28/2/1995 - 4081/3 md. ) Yürürülükten kaldırılmıştır.

IX - MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunda çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar.

X - MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarında veya bu teşkilat emrinde çalıştırılanlardan özel kanunlarında gösterilen veya Başbakanlıkça tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar.

ORTAK HÜKÜMLER

A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir.

 

2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler  Giriş Yükselinebilecek
Öğrenim durumu Derece Kademe Derece  Kademe
İlkokulu bitirenler  15 1 7 Son
Ortaokulu bitirenler 14 2 5 Son
Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 14 3 5 Son
Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 13 1 4 Son
Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler  13 2 4 Son
Liseyi bitirenler 13 3 3 Son
Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 12 2 3 Son
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler  11 1 2 Son
lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler  10 1 2 Son
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenler  10 2 2 Son
2 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler  10 2 1 Son
3 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler  10 3 1 Son
4 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler  9 1 1 Son
5 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler  9 2 1 Son
6 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler  9 3 1 Son

1 - Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır.

2 - Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları , öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

3 - Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimini bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan eğitim ve öğretim hizmetinde çalışanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

4 - Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici),Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler,tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

5 - Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Bİyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.(3)

6 - a) Lise ve dengi okul mezunu olup, özel kanunları gereğince sınava tabi tutularak orta dereceli okul öğretmenliği ehliyetini alanlar ve ilköğretim müfettişliği unvanını kazananlar, mesleki ve teknik öğretim okulları meslek, atelye veya kurs öğretmenliğinde görevlendirilenler ile özel kanunlarına ya da özel kanunların verdiği izne dayanılarak orta dereceli okul öğretmenliğine atananlar 11 inci derecenin birinci kademesinden hizmete alınırlar.

b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır
 
ben de bu sebeple kademe ilerlemesi için başvuracağım.benim sorum bunun için diploma yeterli mi?yoksa mezun olduğumuza dair ayrıca okuldan bi yazı lazım mı?

Çevrimdışı okuls

 • Uzman Üye
 • *****
 • 3.264
 • 1.325
 • 3.264
 • 1.325
# 10 Ağu 2009 09:32:05
sanırım diploma yeterli ama siz iyisi mi yine de ilçe meme sorun derim ya da bir bilene..

Çevrimdışı seellda

 • Aktif Üye
 • **
 • 53
 • 14
 • 53
 • 14
# 10 Ağu 2009 09:34:12
buarada kopyalamayı yanlış yapmışım:)mesaj bayağı uzun oldu ???

Çevrimdışı okuls

 • Uzman Üye
 • *****
 • 3.264
 • 1.325
 • 3.264
 • 1.325
# 10 Ağu 2009 09:36:32
dürüst olmak gerekirse biraz uzun olmuş ama olsun kültürümüz artıyo okudukça :)

Çevrimdışı Wanteddd

 • Üyeliği İptal Edildi
 • 189
 • 15
 • 189
 • 15
# 30 Ağu 2009 17:02:22
5/1 ile 5/2 arasında maaş farkı varmı arkadaşlar?

Çevrimdışı okuls

 • Uzman Üye
 • *****
 • 3.264
 • 1.325
 • 3.264
 • 1.325
# 30 Ağu 2009 17:07:10
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
5/1 ile 5/2 arasında maaş farkı varmı arkadaşlar?
bu dereceye kadameye kadar pek bi fark yok öğretmenim(2-3 tl belki) maaş 4 dereceden sonra biraz fark ediyo...

 


Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK