Eğitim Hizmet Kolunda 5. Toplu Sözleşme Sürecinde Uzlaşılan Konular

Eğitim-Bir-Sen toplu sözleşme görüşmelerinde eğitim iş koluyla ilgili uzlaşmaya varılan maddeleri paylaştı.

Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan açıklama;

  "Eğitim-Bir-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında yürütülen hizmet kolu toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde tekliflerden bazılarında uzlaşma sağlanmış, bazılarında ise uzlaşma sağlanamamıştır. 

Mutabakatsızlık sonucu imzasız kalan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri neticesinde, kanunun öngördüğü ve geçmiş dönemlerde uygulandığı gibi uzlaşılan maddeleri içeren bir toplantı tutanağı tutulması gerekirken, bu dönemde her ne hikmetse kanuna aykırı yeni bir durum ihdas edilerek bir zapt metni tutulmuş; 20 günlük müzakere sürecinde hiçbir şey olmamış, hiçbir konuda uzlaşmaya varılamamış gibi davranılmıştır.

Devletteki devamlılığı ortadan kaldıran, şahsi bir tasarruf intibaı uyandıran, hukuk devleti, idari istikrar ve hukuki güvenlik ilkelerine aykırı bu zapt kaydı yerine kanuna uygun bir şekilde toplantı tutanağının tutulması gerekliydi.

Müzakere süreci sonucunda Kamu İşveren Heyeti ile üzerinde uzlaşılan tekliflerimizi içerir aşağıda örneği verilen bir toplantı tutanağının düzenlenmesi kanunun emredici hükmü olmasına rağmen Kamu İşveren Heyeti bu tutanağın tanziminden de imzalanmasından da imtina etmiştir.

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklarla İlgili Toplantı Tutanağı

 

Akademik jüri ücreti

(1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (b) fıkrası uyarınca doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge rakamının, aynı Kanunun 23, 24 üncü maddesinin (e) fıkrası ve 26 ncı maddesi uyarınca oluşturulan doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine ise her bir jüri üyeliği için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda jüri üyeliği ücreti ödenir. Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak jüri üyeliği sayısı bir yılda altıyı geçemez. Söz konusu ödemenin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

Ders dışı eğitim çalışmaları

(1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan,  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17 nci maddesinde yer alan “%5” sınırı, “%6” olarak uygulanır.

Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü

(1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınavlar için aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine yönelik öngörülen sınırlamalar uygulanmaz.

Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti

(1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.

Rehber öğretmen ek ders ücreti

(1) 2006/11350 sayılı Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, bu fıkra hükmünden yararlanmayan rehber öğretmenler hakkında da uygulanır.

İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

(1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti,  ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir.

Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti

(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir.

Maarif müfettişleri ve yardımcılarına avans

(1) Maarif müfettişleri ve yardımcılarının görevleriyle ilgili olarak muvakkat vazife ile görevlendirilmeleri ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre mahsup süreleri dikkate alınarak avans verilir.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı ders görevi

(1) 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 2006/11350 sayılı Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6 saat” ibaresi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar için “2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar” şeklinde uygulanır.

Üniversite genel sekreter yardımcılarının ek göstergesi

(1) Genel idare hizmetleri sınıfına dahil üniversite daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge rakamından üniversite genel sekreter yardımcılarının da yararlanması için çalışma yapılacaktır.

Eğitim öğretim tazminatı

(1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin “A. Eğitim Öğretim Tazminatı” bölümünde yer alan “100”, “95” ve “85” oranları; “120,56”, “115,56” ve “105,56” olarak uygulanır.

Yükseköğretim kurumlarındaki ikinci öğretime ilişkin fazla mesai ücreti

(1) 31/3/1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan “%30’unu” ve “%10’unu” ibareleri “%45’ini” ve “%20’sini” olarak uygulanır.

Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezî sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri

(1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesinde öngörülen Cumhurbaşkanıkararının 01/01/2020 tarihine kadar yürürlüğe konulmaması halinde, söz konusu kararın yürürlüğe gireceği tarihe kadar 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, mülga 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların uygulanmasına devam edilir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır.

Yabancı dil dersi yazılı ve sözlü sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyeleri

(1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasının uygulanmasında, bu fıkrada öngörülen sorumluluk sınavları kapsamında yapılan yabancı dil dersi sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyelerinin yazılı ve sözlü sınav komisyon üyelikleri ayrı ayrı değerlendirilir.

Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelin fazla çalışma ücretleri

(1) Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden kendilerine yılı bütçe kanununa ekli (K) cetveline göre fazla çalışma ücretinin ödenmesinde anılan Cetvelde belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı esas alınır.

Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel

(1) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

(1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin; 4 numaralı alt bendi uyarınca müdür ve müdür başyardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 4 saat, 7 numaralı alt bendi uyarınca müdür yardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat artırımlı uygulanır.

Yaygın eğitim kurumları öğretmenlerinin ek ders ücreti

(1) Öğretmenlere, öğretim yılı başında ve sonunda Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nin 53 üncü maddesi uyarınca yaptıkları eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışma süreleri için iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapılması kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.

Yükseköğretim kurumları lojman komisyonu

(1) 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kurumlarında oluşturulan komisyonlarda yetkili kamu görevlileri sendikası temsilcisi yer alır.

Yükseköğretim kurumlarında lojman tahsisi

(1) Yükseköğretim kurumlarında bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sıra tahsisli lojmanlardan %15’i idari personel için ayrılır.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti

(1) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dâhil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.

Geliştirme ödeneğinin süresinin uzatılması

(1) 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onaltıncı” ibaresi “yirmiikinci” olarak, geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “15/12/2015” ibaresi “31/12/2021”, “onaltı” ibaresi “yirmiiki” ve “onaltıncı” ibaresi ise “yirmiikinci” olarak uygulanır.

Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti

(1) 2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2 saat” ibaresi “4 saat”, “56 saat” ibaresi “64 saat” olarak uygulanır. Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da bu ek ders ücretinden yararlandırılır.

Öğretim yılına hazırlık ödeneği

(1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği; 2018 yılında 1.130 TL, 2019 yılında 1.180 TL olarak ödenir (Her iki yıl için 100 TL’den az olmamak üzere, artış teklif edilmesine rağmen artış rakamı üzerinde uzlaşma sağlanamamıştır).

İLKSAN üyeliği

Mevcut üyeler dâhil olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atananlardan 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında bulunanların, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyeliğine girişi ve üyelikten ayrılması ihtiyaridir.

Genel tatil günlerinde ders yükünün hesabı

2006/11350 sayılı Karar kapsamında ders yükünün belirlenmesinde 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda sayılan genel tatil günlerine tekabül eden günlerde aylık karşılığı ders görevi yapılmış sayılır.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

(4. Dönem Hizmet Kolu Toplu Sözleşmesi’nin 23 üncü maddesi kapsamındaki ilave ödemelere ilave olarak) 2006/11350 sayılı Kararın;

a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 4 numaralı alt bendi uyarınca müdür ve müdür başyardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat, 7 numaralı alt bendi uyarınca müdür yardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat,

b) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 3, 5 ve 6 numaralı alt bentleri ile (ç) bendi uyarınca ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat,

artırımlı uygulanır.

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin azami ek ders yükü

Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerden yaz tatilinde işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında görevlendirilenlere, haftada 44 saate kadar ek ders görevi verilebilir ve fiilen yapılan görev karşılığında ek ders ücreti ödenir.

Sınıf veya şube sorumluluğu görevi karşılığı ek ders ücreti

Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlere ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen görevi ile sınıf veya şube sorumluluğu görevi karşılığı, haftada 1 saat ek ders ücreti ödenir.

Özel eğitim alan öğretmenlerinin ders ücretleri

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim alan öğretmenlerine, 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 18 saat olarak uygulanır.

Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu yöneticilerinin yönetim görevi karşılığı ek ders ücretleri

2006/11350 sayılı Kararın 14 üncü maddesinde yer alan yöneticilere, haftada 4 saat ilave ek ders ücreti ödenir.

Rehberlik öğretmenlerinin ilave ek ders ücretleri

Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan rehberlik öğretmenlerine, yaz tatillerinde ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş süreçleri kapsamında öğrencilere yaptıkları rehberlik hizmeti karşılığında fiilen görev yaptıkları her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenir. Bu konumda olanlara aynı günlerde 2006/11350 sayılı Kararın 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.

Geliştirme ödeneğinin tam ödenmesi

Öğretim görevlisi kadrolarında bulunanlara, 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre hesaplanacak geliştirme ödeneği miktarının %60’ı ödenir.

Kamu İşveren Heyeti ile Eğitimciler Birliği Sendikası arasında yukarıda yer verilen teklifler hususunda uzlaşma sağlanmış olmakla birlikte diğer hususlarda uzlaşma sağlanamamıştır. 20.8.2019"

 

Eğitim-Bir-Sen

23 Ağustos 2019 16:46 Okunma: 4551
Yorumlar:
1299 osmanlı
26 Ağustos 2019 12:07
3     0
sınıf öğretmeni için kazanılan hiçbir şey yok.varsa yoksa rehberlik idarecilerin ek dersi.....boş işlerle uğraşın bakalım.ekders adaletsizliği nasıl düzelecek.rehberliği zaten ben yapıyorum.Geçen yıl rehberlikçiye öğrenciyi götürdüm.Resmen kovdu varmı böyle birşey......
mehmetalibozlu
26 Ağustos 2019 10:11
3     0
Yahu hakem kuruluna gidince zamdan başka kazanım elde edemiyoruz saniyirdum madem oluyormuş neden gereksiz maddeler yerine dişe dokunur ( ekders adaletsizligi ,aile yardımı, vergi dilimi ,3600 vs.) Konuların hiçbirinde bir şey yapmadınız eyyyyyy EBS
tahir1699
26 Ağustos 2019 00:54
2     0
Ne kadar öğretmenimi direk ilgilendirmeyen konular varsa yukarıya onlar yazılmış.
Hükümet yine EĞİTİMBİR-SEN'i uyutmuş.
EĞİTİMBİR-SEN sorumluları öğretmenler olarak iki elimiz yakanızda.
Hakkımızı koruyamıyorsunuz.
Bizleri temsil edemiyorsunuz.
Öğretmenlerin hakkını koruyamıyorsanız orada durmayın.
Bu kul hakkıyla nasıl insan içinde dolaşabiliyorsunuz?
php_korsan
25 Ağustos 2019 17:30
3     0
sendika demiş ki 20 gündür geceli gündüzlü uğraştık ter akıttık.Isciler greve gideriz lafını en baştan söyleyince 2.gün ceplerine 300lira girdi.

kafu
25 Ağustos 2019 17:20
1     0
Ortada hiç bir kazanım yok 2 sene okullara afiş asarlar, okulları gezerler büyük kazanımlar elde ettik diye. YERSEN!...
kdrgngr
25 Ağustos 2019 17:03
0     0
Arkadaşlar neyi tartışıyorsunuz onda uzlaşıldı bunda ulaşılmadı diye. Bakan tek başına uzlaşılamadı diye tutanak tutup gitmiş. Yukarıda yazılanların hiç bir hükmü yok.
umittli
25 Ağustos 2019 17:03
2     0
Buradan toplu sozlesmede edinilen kazanimlarin gecici oldugu sonucu cikiyor. Cunku daha onceki donemlerde edinilen kazanimlar tekrar yeniden ediniliyormus gibi verilmis. Sozlesmedeki kazanimlarin sadece ilgili toplu sozlesme donemini kapsamasi cok sacma.
demiroz22
25 Ağustos 2019 15:21
5     0
yetkili sendika üyelerinin çoğunlukla nerelerde görev aldığını iyi tespit etmiş ve sadece kendi üyelerine kazanç sağlayacak yerlerde artış istemiş işte senin adamın benim adamım olayı nasılda sırıtmış bu görüşmeler sadece çalışan memurları değil memur emeklilerini de ilgilendiriyor diye bağırmak mı lazım yetkili sendika hadi sadece kendi üyelerini düşündü diyelim müzakere masasına oturan hükümet yetkilileri de bu anlaşmanın memur emeklilerini de kapsadığını unuttu ya da unutturmaya çalıştı ama beceremedi bir şeylerin iyi olması için insanların inlaki seçimi mi beklemesi gerekiyor ülkeyi yönetenler kendileri için bir çıkar görmeyince neden insanların emeklerinin karşılığını vermeye yanaşmıyor adil dürüst eşitlikçi olmak çok mu zor geliyor
demiroz22
25 Ağustos 2019 15:13
4     0
morduman arkadaşa "Sınıf veya şube sorumluluğu görevi karşılığı ek ders ücreti

Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlere ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen görevi ile sınıf veya şube sorumluluğu görevi karşılığı, haftada 1 saat ek ders ücreti ödenir."

BUNUN AÇIKLAMAIS NEDİR
branş öğretmenlerine sınıf öğretmenliği için 3 saat ödenen ek dersi sınıf öğretmenlerine de 1 saat ödensin diye CÖMERT bir yaklaşımda bulunmuşlar
Beyefendi006
25 Ağustos 2019 11:07
9     0
Bunlar kazanım ise lütfen kaybedelim!
sincik_
25 Ağustos 2019 01:13
13     1
Halen şu Sınıf Öğretmenliği ek ders karşılığı 18 saatten 15 e indirmediniz ?!!!
kdrgngr
24 Ağustos 2019 19:43
5     0
Yav he he he.!
delininbiri
24 Ağustos 2019 16:35
3     1
Sınıf öğretmenleri için İlksan var. Zorunlu olmaktan çıkmış ama zaten daha önce aynı.madde vardı. İlksan işi yokuşa sürmüştü.
morduman
24 Ağustos 2019 16:30
1     1
"Sınıf veya şube sorumluluğu görevi karşılığı ek ders ücreti

Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlere ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen görevi ile sınıf veya şube sorumluluğu görevi karşılığı, haftada 1 saat ek ders ücreti ödenir."

BUNUN AÇIKLAMAIS NEDİR
cmustafaengin
24 Ağustos 2019 14:54
1     1
Sınıf öğretmeni için 1 saat ek ders maddesi var ya o ciddi mi yoksa kelime oyunu mu var diye düşünüyorum :D
aretias28
24 Ağustos 2019 13:49
14     1
idareciler,rehber öğretmenler ve müdür ve müdür yardımcıları..türkiyede en çok hangi öğretmen var..sınıf öğretmeni..onlarla ilgili hiçbir kazanım yok..ne de olsa kuru kalabalık..bunu bilmeyen yok
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.
Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK