Evde Eğitim Alacak Öğrencilerin İşlemlerini Kolaylaştıracak Düzenleme

Millî Eğitim Bakanlığınca Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. MEB, evde eğitim hizmeti alacak öğrencilerin "durum bildirir sağlık kurulu raporları"nın daha kolay alınabilmesine yönelik düzenleme yaptı. 

 

25 Ekim 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31994

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ii) Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER): Sağlık kurulunca hazırlanan 18 yaşını doldurmamış bireylerin özel gereksinimlerini belirten belgeyi,

jj) Fizyoterapist: Üniversitelerin fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans eğitimi almış, rehberlik ve araştırma merkezlerinde bireylerin yetersizliklerinden kaynaklı ağrıyı, engeli ve yeteneklerini özel ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemleri ile belirleyerek hekimin tanısına göre, fonksiyonun ve fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eden personeli,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Birey için uygun eğitim ortamına yönlendirilmesi amaçlı başvurularda gerektiğinde ilgisine göre Engelli Sağlık Kurulu Raporu, ÇÖZGER, Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu, Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu ve uzman hekim tarafından düzenlenen Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu,

d) Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında hizmet sunan kurumlarda destek eğitim hizmeti almak üzere yapılan başvurularda ilgisine göre Engelli Sağlık Kurulu Raporu, ÇÖZGER ve Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu,

e) Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında hizmet sunan kurumlarda destek eğitim hizmeti alan bireylerin raporlarının yenilenmesi için yapılan başvurularda destek eğitim programları ekinde yer alan rehberlik ve araştırma merkezine gönderilecek formlar,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az birisi ilgili daldan olmak üzere üç uzman tabip tarafından düzenlenmiş” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerden kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69, 70 ve 71 aylık olanların velisinin yazılı talebiyle; 71 ayını tamamlamış, 79 aydan gün almamış olanların velisinin yazılı talebi ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda ilkokula başlamaya hazır olmadığı değerlendirilen öğrencilerin okul öncesi eğitime 1 yıl daha devamları sağlanır. e-Okul Sistemi üzerinden ilkokula kaydı yapılan ve okul öncesi eğitim süresi uzatılan çocuklar il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile okul öncesi eğitim kurumunda eğitimlerini sürdürürler.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan “ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ç) Varsa kurumda görev yapan fizyoterapistten,”

“(6) Özel eğitim değerlendirme kurulu başkanının bulunmadığı durumlarda kurul başkanlığına varsa diğer müdür yardımcısı yoksa özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı vekâlet eder.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 70- (1) Bu Yönetmeliğin eğitsel değerlendirme, tanılama ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ile ilgili hükümlerini, Millî Eğitim Bakanı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı birlikte, diğer hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmeliğin 2 nci ve 5 inci maddelerini Millî Eğitim Bakanı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı birlikte, diğer maddelerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 • nikador
  27 Ekim 2022 10:02
  1 0
  71 ayı doldurup 79 ayından gün almamışlar da kayıt ertelemede doktor raporu kaldırılmış ve bu yetki özel eğitim değerlendirme kuruluna verilmiş. Aşağıda ki yorumda klavye azizliğine ugramisim.
 • nikador
  26 Ekim 2022 23:34
  1 0
  Aslında bu değişiklik yapılan maddeler arasında daha geniş bir etki alan olan 71-79 ay arası kayıt ertelemede artık doktor raporu istenmesi.
 • fatihmustaf
  26 Ekim 2022 20:03
  0 0
  bu seneyi de kapsar o zaman
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.

Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK