MEB Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği

15 Ekim 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30919

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLER

GÜNÜ KUTLAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul buyurdukları 24 Kasım tarihinin Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Öğretmenler Gününün amaçlarını, kutlama kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları ile Kutlama Gününe ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Öğretmenler Gününün amacı

MADDE 4 – (1) Öğretmenler Gününün amacı;

a) Bütün öğretmenlerin Atatürk ilke ve inkılâpları ile Atatürk’ün eğitim ve öğretime ilişkin düşünce ve idealleri doğrultusunda birlik ve beraberliklerini sürekli kılmak,

b) Öğretmenler arasındaki sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmek ve meslekî dayanışmayı canlı tutmak,

c) 24 Kasım tarihi itibarıyla adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin yemin etmelerini sağlamak, öğretmenlere mesleklerinin yüceliği şuurunu vermek,

ç) Emekli olmuş öğretmenlerin hizmetlerini şükranla anmak,

d) Öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlamak ve kamuoyunu bilinçli ve duyarlı hâle getirmek,

e) Öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerini korumak, yüceltmek ve saygınlığını artırmak,

f) Öğretmen, öğrenci, veli ve okulun sosyal çevresiyle bütünlüğünü canlı tutmak,

g) Öğretmenlik mesleğinde çevresinde tanınan, sevilen ve üstün başarısı bilinenlerin bu niteliklerini diğer meslektaşlarına ve kamuoyuna örnek olacak şekilde tanıtmak,

ğ) Şehit ve gazi öğretmenlerimiz ile eğitim personelini çeşitli etkinliklerle anarak hatıralarını canlı tutmaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kutlama Faaliyetleri

Yapılacak çalışmalar

MADDE 5 – (1) Öğretmenler Günü dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı başta olmak üzere il, ilçe, okul ve kurumlar ile yurt dışı temsilciliklerinde oluşturulan kutlama kurullarınca programlar hazırlanır. Hazırlanan programlara göre törenler, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, 24 Kasım gününü içine alan hafta boyunca gerçekleştirilir.

(2) Kutlama törenleri, kutlama kurullarınca kararlaştırılacak okul veya uygun görülecek yerlerde yapılır.

(3) Programlara mülki idare erkânı, emekli öğretmenler, çalışmakta olan öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığında görev yapan personel, öğrenciler ile birlikte mezun öğrenciler, veliler ve vatandaşlar davet edilir.

Öğretmenler Günü kutlama programları

MADDE 6 – (1) Öğretmenler Günü kutlama programında;

a) Her yıl 24 Kasım tarihinde Anıtkabir’e Millî Eğitim Bakanı, il ve ilçelerdeki Atatürk anıt ve büstlerine il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından çelenk konularak başta Atatürk olmak üzere Türk Millî Eğitimine hizmetleri geçen, şehit olan ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize, eğitim personeline ve devlet büyüklerimize saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın söylenmesi,

b) Millî Eğitim Bakanı tarafından günün anlam ve önemini belirten mesajın medya aracılığıyla paylaşılması, 24 Kasım tarihinde mahallinde yapılan programlarda günün anlam ve önemini belirten konuşmaların millî eğitim müdürlerince yapılması,

c) Öğretmenlik mesleğiyle ilgili sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi,

ç) Edebiyat, sanat ve bilim alanlarında, öğretmeni ve öğretmenlik mesleğini konu alan yarışmalar düzenlenmesi ve derece alanların ödüllendirilmesi,

d) Öğrenciler arasında düzeylerine göre öğretmenlik mesleği ile ilgili şiir, kompozisyon, resim ve benzeri yarışmalar düzenlenmesi, derece alanlara armağanlar verilmesi,

e) İmkânlar ölçüsünde öğretmenlerin de görev alabileceği açık oturum, panel, sempozyum, konferans, inceleme ve benzeri etkinliklere yer verilmesi,

f) Emekli öğretmenlerin; halen görevde bulunan öğretmenler, öğrenciler ve velilerle bir araya getirilmesine yönelik etkinlikler düzenlenerek, öğretmenlik mesleği ve eğitim öğretimle ilgili deneyimlerinin paylaşılması ve hatıralarının anlatılması,

g) Kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile iş birliği yapılarak, sosyal medya, TRT ve diğer basın yayın kuruluşları yoluyla vatandaşların Öğretmenler Gününe katılımlarının sağlanması,

ğ) Şehit olmuş ve ebediyete irtihal etmiş öğretmenler ile eğitim personelinin kabirleri başında anılması; gazi, hasta ve emekli öğretmenler ile eğitim personelinin ziyaret edilmesi,

gibi faaliyetlere yer verilir.

Kutlamalarda kullanılacak materyal

MADDE 7 – (1) 24 Kasım gününü içine alan hafta boyunca, eğitim kurumlarında öğretmenlikle ilgili ders içi ve ders dışı faaliyetler yapılır. Kutlama günü eğitim kurumları, Türk Bayrağı, flamalar, afişler ve Atatürk resimleri ile donatılır. Başöğretmen Atatürk başta olmak üzere Türk ve dünya tarihinde eğitim alanında ve öğretmenlik mesleğinde iz bırakmış şahsiyetleri merkeze alan basılı ve dijital materyaller hazırlanır ve kamuoyuyla paylaşılır.

Basın yayın kuruluşları ile iş birliği

MADDE 8 – (1) Her yıl Öğretmenler Günü dolayısıyla Merkez Koordinasyon Kurulunun yapacağı düzenlemelere göre merkez, il, ilçe, okul, kurum ve yurt dışındaki kutlama kurullarınca, TRT ve diğer basın yayın kuruluşları yoluyla günün anlam ve önemini belirten yayınlar yapılması sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kutlama Kurulları ve Görevleri

Kutlama kurullarının kuruluşu

MADDE 9 – (1) Öğretmenler Günü dolayısıyla, Millî Eğitim Bakanlığı merkezinde, il, ilçe, okul ve kurumlar ile yurt dışı temsilciliklerinde Öğretmenler Günü Kutlama Kurulları oluşturulur.

Okul/Kurum kutlama kurulu

MADDE 10 – (1) Okul/kurum kutlama kurulu; okul/kurum müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, öğretmenler kurulu tarafından seçilen bir öğretmen ile okul-aile birliği başkanından oluşur. Gerektiğinde okul müdürlüğünce kutlama kuruluna yeteri kadar öğretmen, veli ve öğrenci temsilcisi görevlendirilebilir.

(2) Birleştirilmiş sınıflı okullar, birbirine yakın okullar, öğrenci/öğretmen sayısı az olan okullar; yakınlarındaki okullarla iş birliği yaparak kutlama kurulları oluşturup ortak kutlama programları tertip edebilirler. Bu durumda kutlama kurulu; en çok öğretmene sahip olan okulun müdürü başkanlığında her okulun müdürü, müdür yetkili öğretmeni ve her okuldan birer öğretmen, okulların okul-aile birliği başkanlarından oluşur.

Okul/Kurum kutlama kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Okul/kurum kutlama kurulunun görevleri şunlardır:

a) Her yıl eylül ayı içinde çevre özellikleri ve imkânları göz önünde bulundurularak kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarını hazırlamak.

b) Merkez, il ve ilçe kutlama kurulları tarafından yayımlanan genelge ve emirlerin gereğini yapmak.

c) Hazırlanan kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarını ekim ayı başında; bu konudaki çalışma raporunu da en geç ekim ayı sonuna kadar ilçe kutlama kuruluna göndermek.

ç) Hazırlanan plan ve programlara göre Öğretmenler Gününü anlam ve önemine yaraşır şekilde kutlamak.

d) Öğretmenler Günü törenlerini izleyen 15 gün içinde değerlendirme raporlarını ilçe kutlama kuruluna göndermek.

İlçe kutlama kurulu

MADDE 12 – (1) İlçe kutlama kurulu; kaymakamın başkanlığında ilçe millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürlüğünde kutlamalardan sorumlu ilçe millî eğitim şube müdürü, öğretmenevi müdürü ve halk eğitimi merkezi müdürü ile ilçe millî eğitim müdürünün teklif edeceği ve kaymakamın uygun göreceği bir anaokulu, bir ilkokul, bir ortaokul ve bir orta dereceli okul müdüründen oluşur. Gerektiğinde kutlama kurulunda yeteri kadar okul yöneticisi ve öğretmen de görevlendirilebilir.

İlçe kutlama kurulunun görevleri

MADDE 13 - (1) İlçe kutlama kurulunun görevleri şunlardır:

a) Her yıl mart ayının son haftası içinde çevre özellikleri ve imkânları göz önünde bulundurularak kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarını hazırlamak.

b) Merkez Koordinasyon Kurulu ve il kutlama kurulları tarafından yayımlanan genelge ve emirlerin gereğini yapmak.

c) Hazırlanan kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarını mayıs ayı sonuna; bu konudaki çalışma raporunu da en geç eylül ayı sonuna kadar il kutlama kuruluna göndermek.

ç) Hazırlanan kutlama faaliyetleri plan ve programlarına göre Öğretmenler Gününü, anlam ve önemine yaraşır şekilde kutlamak.

d) Öğretmenler Günü törenlerini izleyen 15 gün içinde değerlendirme raporlarını il kutlama kuruluna göndermek.

İl kutlama kurulu

MADDE 14 – (1) İl kutlama kurulu; valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında millî eğitim müdürü, kutlamalardan sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, ilde varsa hizmet içi eğitim enstitüsü müdürü ile il millî eğitim müdürünün teklif edeceği ve valinin uygun göreceği bir öğretmenevi, bir anaokulu, bir ilkokul, bir ortaokul ve bir orta dereceli okul müdüründen oluşur. Kurul çalışmalarına valinin veya yardımcısının katılmaması durumunda il millî eğitim müdürü kurul başkanlığı görevini yürütür. Gerektiğinde kutlama kurulunda yeteri kadar okul yöneticisi ve öğretmen de görevlendirilebilir.

İl kutlama kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) İl kutlama kurulunun görevleri şunlardır:

a) Her yıl çevre özelliklerini ve imkânlarını göz önünde bulundurarak kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarını mart ayının ilk haftası içinde, bu konudaki çalışma raporunu ise en geç eylül ayı sonuna kadar hazırlamak.

b) Merkez Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan genelge ve emirlerin gereğini yapmak, bu genelge ve emirleri ilçe kutlama kurullarına ulaştırmak.

c) İlçe kutlama kurullarından gelen kutlama faaliyetleri plan ve programlarını inceleyip değerlendirmek, ilin genel kutlama faaliyetlerini, yapılan plan ve programlar doğrultusunda yönlendirmek ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Mülkî idare sınırları içinde yer alan üniversiteler ve üniversitenin varsa eğitim fakülteleriyle iş birliği yaparak başta öğretmen aday adaylarının ve üniversite personel ve öğrencilerinin Öğretmenler Günü kutlamalarına etkinlik ve katılım düzeyinde katkı sunmalarını sağlamak.

d) Hazırlanan kutlama faaliyetleri plan ve programlarına göre Öğretmenler Gününü anlam ve önemine yaraşır şekilde kutlamak.

e) Öğretmenler Günü törenlerini izleyen bir ay içinde yapılan çalışmaları gösteren değerlendirme raporlarını Merkez Koordinasyon Kuruluna göndermek.

Yemin ettirme ve Hizmet Şeref Belgesi verilmesi

MADDE 16 – (1) İl ve ilçe kutlama kurulları;

a) Kutlama törenlerinde 24 Kasım tarihi itibarıyla adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin “YEMİN" etmelerini,

b) Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olanlar için Hizmet Şeref Belgelerinin düzenlenmesini ve tören sırasında ilgililere veya temsilcilerine verilmesini,

c) Törende kendisi veya temsilcisi bulunmayanların belgelerinin adreslerine gönderilmesini

sağlar.

Merkez Koordinasyon Kurulu

MADDE 17 – (1) Merkez Koordinasyon Kurulu; Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısının başkanlığında; Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Kalem Müdürü, Talim ve Terbiye Kurulundan bir üye, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Destek Hizmetleri Genel Müdürü, Din Öğretimi Genel Müdürü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü, Ortaöğretim Genel Müdürü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, Temel Eğitim Genel Müdürü, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü ile Merkez Yürütme Birimi Başkanından oluşur. Bu Kurula, faaliyetlerin gerektirdiği diğer kurum ve kuruluşlardan da temsilci davet edilebilir.

Merkez Koordinasyon Kurulunun görevleri

MADDE 18 – (1) Merkez Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğretmenler Günü dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenecek kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarını şubat ayı içinde hazırlamak ve bir genelge ile ilgililere duyurmak.

b) Öğretmenlik mesleği ile ilgili olarak, Türkiye genelinde yarışmalar düzenlemek, değerlendirmek, verilecek ödülleri belirlemek.

c) Öğretmenler Gününün Türkiye genelinde bir program bütünlüğü içerisinde yürütülmesini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri alarak ilgililere duyurmak.

ç) Öğretmenler Günü kutlamaları ile ilgili olarak; bakanlıklar, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve diğer basın yayın kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

d) Öğretmenlik mesleğine ilişkin açık oturum, panel, sempozyum, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

e) İl, ilçe, okul/kurum ve yurt dışı temsilcilikleri kutlama kurullarının yönetmelik esaslarına göre çalışmalarını takip etmek.

f) Yurt içinde ve yurt dışında kutlama faaliyetlerinin yönetmelik esaslarına göre yürütülmesini sağlamak.

Yurt dışı kutlama kurulu

MADDE 19 – (1) Yurt dışı temsilciliklerimizde görevli bulunan eğitim müşavirlikleri ile eğitim ataşeliklerinde de Öğretmenler Günü kutlama kurulları oluşturulur.

(2) Kutlama kurulu, büyükelçi veya başkonsolosun başkanlığında ya da görevlendirecekleri kendi nezdindeki eğitim müşaviri yahut eğitim ataşesinin başkanlığında, uygun görülecek sayıda öğretmenden, öğretmen bulunmayan yerlerde ise ataşelik mensubu iki personelden oluşur.

Yurt dışı kutlama kurulunun görevleri

MADDE 20 – (1) Yurt dışı kutlama kurulunun görevleri şunlardır:

a) Her yıl mart ayı içinde çevre özellikleri ve imkânları göz önünde bulundurularak kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarını hazırlamak.

b) Merkez Koordinasyon Kurulu tarafından yayımlanan genelge ve emirlerin gereğini yapmak.

c) 24 Kasım günü, bölgelerinde düzenlenen törenlere öğretmenlerin, velilerin, çevrede bulunan Türk vatandaşlarının ve mahallî eğitimcilerin katılmalarını sağlamak ve törenlerin istenen amaca ulaşması için gerekli tedbirleri almak.

ç) Öğretmenler Günü törenlerini izleyen bir ay içinde değerlendirme raporlarını Merkez Koordinasyon Kuruluna göndermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkez Yürütme Birimi ve Görevleri

Merkez Yürütme Birimi

MADDE 21 – (1) Öğretmenler Günü kutlama faaliyetleri dolayısıyla Bakanlıkça yapılacak her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Öğretmene Hizmet, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanlığı bünyesinde bir “Merkez Yürütme Birimi” oluşturulur. Gerektiğinde Merkez Yürütme Birimine yardımcı olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığına bağlı diğer birimlerden de en az şube müdürü düzeyinde geçici olarak personel görevlendirilir.

Merkez Yürütme Biriminin görevleri

MADDE 22 – (1) Merkez Yürütme Biriminin görevleri şunlardır:

a) Merkez Koordinasyon Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

b) Merkez Koordinasyon Kurulunun plan ve programlarında yer alan her türlü faaliyeti yürütmek.

c) Millî Eğitim Bakanlığı birimleri ve diğer kurumlarla olan ilişkileri düzenlemek.

ç) Öğretmenler Günü adına alınan tüketim malzemelerinin depolanmasını ve en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak.

d) Öğretmenler Günü ile ilgili olarak yapılacak yarışmaların şartnamelerini düzenlemek ve Merkez Koordinasyon Kuruluna sunmak.

e) Öğretmenler Günü kutlamalarıyla ilgili her türlü değerlendirme iş ve işlemleri yürütmek.

f) Öğretmenler Günü kutlama faaliyetleri ile ilgili her türlü sekretarya işlerini yürütmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğretmenlik Mesleğine Giriş ve Hizmet Şeref Belgesi

Öğretmenlik mesleğine giriş

MADDE 23 – (1) 24 Kasım günü, Öğretmenler Günü olmasının yanında, adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin yemin etme günüdür.

(2) Öğretmenler Gününde adaylık sürecini tamamlamış öğretmenler kutlama kurullarının yapacakları düzenlemeye göre aşağıdaki yemini ederler:

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılâp ve İlkelerine, Anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyip koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan millî, demokratik, lâik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”

Hizmet Şeref Belgesi

MADDE 24 – (1) Yıl içinde; hizmet süresi, yaş haddi ve sağlık nedenleriyle Bakanlık kadrolarından emekli olanlara Hizmet Şeref Belgesi verilir.

(2) Hizmet Şeref Belgeleri, merkez teşkilatında Bakan, taşra teşkilatında valilerce verilir.

(3) Devlet memurluğundan çıkarılanlara Hizmet Şeref Belgesi verilmez.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bütçe

MADDE 25 – (1) Öğretmenler Günü kutlama faaliyetleri ile ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında yapılacak harcamalar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödeneklerden karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 26 – (1) 26/11/1992 tarihli ve 21417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği yürürlükten kaldırmıştır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Egitimhane.com

15 Ekim 2019 19:28 Okunma: 13399
Yorumlar:
gümüştaş
18 Ekim 2019 00:46
5     2
Adı üstünde.Kutlama.Yönetmelikle kutlama mı olur?Öğretmenler günü kutlanacaaaaaaak,kutla.
haberciiii
17 Ekim 2019 23:41
3     1
Gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz.
sopar
17 Ekim 2019 21:38
3     1
Masal okuma yaşımız çoktan geçti.
foncexa6026
17 Ekim 2019 20:42
6     1
hızlı trene yüzde 50 binmek, ptt yüzde 50 indirim, okul zamanı uçak biletlerine yüzde 25 indirim her sene aynı şeyler
markknopfler
17 Ekim 2019 18:05
6     1
''Bütün öğretmenlerin Atatürk ilke ve inkılâpları ile Atatürk’ün eğitim ve öğretime ilişkin düşünce ve idealleri doğrultusunda birlik ve beraberliklerini sürekli kılmak'' maddesi dışında beni pek ilgilendiren bir şey yok ! Yine birilerini eğlendirmek için görsel unsurlar kullanılacak,davranış biçimi haline gelmiş gaz verici konuşmalar,iki şiir,üç şarkı,bolca övgü ve gelecekten vaatler,tören sonunda ruhen çökmüş ,vicdanı ile cüzdanı arasına sıkışmış ,belki gurur duyan ,belki pişman olan ama zihninde keşkelerle dolaşan ,kutsal bir görev yapan ,yine hayal kırıklığı yaşayıp ''EN KAHRAMAN ÖĞRETMEN '' edasıyla salınarak gezen öğretmen...
halil_41
17 Ekim 2019 15:05
6     1
Sabahtan 6 saat derse gir
İlçenin hazırladığı programda yemek ye.
Kapanış.
zekirdek
17 Ekim 2019 14:33
7     1
kaldırılsın öğretmenler günü ...
hazer
17 Ekim 2019 00:23
9     1
İyi ki öğretmenim diyecektim ki.... yaşadıklarım aklıma geliyor...boğazım düğümleniyor...
php_korsan
16 Ekim 2019 23:35
5     1
Ben hala müjde bekliyorum.Ama o hafta sonu mutlaka gece çukurova trenine biner sabah adanaya inerim.
pusat777
16 Ekim 2019 22:50
10     1
Meslekte 15. yılım doldu daha 22 yılım var ve bi o kadar ağız dolusu söylemek istediklerim ama...
KARAKAYAN
16 Ekim 2019 14:48
33     1
Öğretmenler gününün öğretmene külfetten başka bir özelliği yok.Program hazırla, yarışmalara katılım sağla... vesaire.Kendin çal kendin oyna.Olmasa daha iyi bence.
unodeca
16 Ekim 2019 13:57
15     1
bir rahat bırakın bizi...
oguz08
16 Ekim 2019 12:28
22     1
Özetliyorum: ""Bıdı bıdı bıdı."
göbekligeneral
16 Ekim 2019 12:11
17     1
hani sayın bakanımızın 24 kasımda vereceği müjde vardı bir sene oldu halâ bekliyorum.
kadriye71
16 Ekim 2019 11:27
15     2
Öğretmenler Günü'nde 1 (bir) maaş ikramiye verilsin. (Tabi ki verilmeyecek... Hep hikâye...)
spidercont
16 Ekim 2019 11:20
25     1
gölge etmeyin ,gün mün istemez
cmustafaengin
16 Ekim 2019 11:14
6     2
İkramiye gene mi yok ya
sinan54
16 Ekim 2019 10:00
7     1
Eeee sonra?
Beyefendi006
16 Ekim 2019 09:30
6     1
Emekli öğretmenlerin; halen görevde bulunan öğretmenler, öğrenciler ve velilerle bir araya getirilmesine yönelik etkinlikler düzenlenerek, öğretmenlik mesleği ve eğitim öğretimle ilgili deneyimlerinin paylaşılması ve hatıralarının anlatılması,

şunu yapmayı çok istiyorum dur müdüre söyleyeyim
carpediem03
16 Ekim 2019 09:12
10     1
@faul öğretmenime ek olarak, zaten uzun yıllar TEOG sınavı dolayısıyla bir şekilde sönük geçti öğretmenler günü.
Hepimiz yıldık artık, gölge etmesin kimse, başka ihsan istemiyoruz.
faul
16 Ekim 2019 08:51
10     1
Ben 17 yıldır şunu hissediyorum, Ülke yöneticileri , sendika yöneticileri, bürokratlar vs. yine geldi öğretmenler günü, bu yılı ne desek de atlatsak..Yeni bir söylem de yok yine siz aslansınız siz yaparsınız , kutsal meslek, özlü sözler falan filan..Takvimden 24 Kasımın silinmesini isteyecek hale geldik.Allahtan ara tatile geliyor da sessiz sedasız geçer..
harunca
16 Ekim 2019 08:32
23     1
Kendi özel gününü nasıl kutlayacağının söylenmesi bile öğretmenin üst kademelerce ne denli pasif görüldüğünün başka bir tarifi olmuş. Gün benim, kutlama benim, ister dans ederim, ister kafamı dinlerim. Size nooluyor arkadaş???
php_korsan
15 Ekim 2019 23:20
19     2
Hayır o gün herkesin yüzü gülüyor ayrı bir durumlar ertesi gün herkesin suratı asık.Tren indirimi var binmediğimiz uçağın indirimi var.Benim öğretmenler gününden beklediğim şudur arkadaş:O gün tatil olsun ve öğretmene ver 1 tam maaş istediği gibi gönlünce eğlensin.
tarkan555
15 Ekim 2019 22:46
35     1
Öğretmenler günü , o gün ilçe mem in tüm öğretmen ve idarecileri ilçeye çağırdığı güne has program seyrettirdiği başarı belgeleri ve stajyerliği kalkanların yemin ettiği akşam ise parasını öğretmenin karşıladığı yemek daveti : ))))))))))
ben 4 satırda açıkladım yönetmelik ise 28 madde de açıklamış
yhandany
15 Ekim 2019 22:01
18     15
Öğretmenler gününün en güzel kutlama hediyesi 24 Kasım tatil olsun. Bizlere verilecek en anlamlı hediye ….
übübü
15 Ekim 2019 21:18
5     1
Yönetmelikte çıktığına göre başlar haberler.
php_korsan
15 Ekim 2019 21:13
6     2
Kutlanacak ne var ki çocuklar daha iyisini yapar.
metci
15 Ekim 2019 20:46
18     1
Bırakın gönlümüzce kutlayalım...
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.
Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK