Nüfusu Az ve Dağınık Yerleşim Yerlerinde Öğrenci Sayısına Bakılmaksızın İlkokul Açılabilecek

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  

 

14 Mayıs 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31835

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) MEBCBS: Millî Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uygun görülmesi hâlinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “kurumların hizmet verdiği/vereceği binaların MEBCBS bina sıra numarasının yer aldığı” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkra dışında kalan Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki kurumlar, valiliğin teklifi ve ilgili genel müdürlüğün uygun görüşüne bağlı olarak Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır. Bilim ve sanat merkezleri dışındaki kurumların açılış teklifleri şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilir.”

“(4) Valilik, açılacak veya kapatılacak bütün kurumların kurum açma kapatma tekliflerini, kurumların hizmet verdiği/vereceği binaların MEBCBS bina sıra numarasını belirterek yapar ve kurum açılış kapanış onaylarında MEBCBS bina sıra numarası bilgisi yer alır.

(5) Birden fazla eğitim kurumu tarafından kullanılan veya kullanılacak binalarda, kurumların kullandığı/kullanacağı derslik sayısı bilgileri kurum açılış kapanış onaylarında yer alır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“j) Kurum açılacak binanın MEBCBS’ye altlık olacak verilerinin valiliklerce Bakanlık İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüne iletilmesi,”

“(3) Kurumların hizmet verdiği binalardan taşınması halinde hizmet verilen mevcut binaya ait MEBCBS bina sıra numarası ile taşınılacak binaya ait MEBCBS bina sıra numarası bilgileri, ilgili genel müdürlüğe ve İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüne gönderilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Okul öncesi eğitim kurumları; bağımsız anaokulları olarak açılabileceği gibi mülki idare amirinin onayı ile çocuk gelişimi ve eğitim alanı olan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulama sınıfı ve diğer eğitim kurumları bünyesinde ana sınıfı olarak da açılabilir. Okul öncesi eğitim kurumları açılabilmesi için gerekli şartlar şunlardır:

a) Anaokulu açılabilmesi için öğrenci sayısının en az 20 olması ve etkinlik/oyun odası bulunması gerekir.

b) Uygulama sınıfı ve ana sınıfı açılabilmesi için öğrenci sayısının en az 10 olması gerekir.

c) Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde en az 5 çocuk bulunması hâlinde ana sınıfı açılır.”

“c) Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda Bakanlık onayı ile ilkokul açılır.”

“(5) Ana sınıfı ve uygulama sınıflarının dersliklerinin binanın giriş katında aydınlık ve güneş alan bölümünde olması esastır. Ancak bu şartların sağlanamadığı durumlarda ısı, ışık ve havalandırmanın sağlandığı diğer katlarda da ana sınıfı ve uygulama sınıfı açılabilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Özel eğitim ana sınıfı açılabilmesi için etkinlik/oyun odasının bulunması ve dersliklerin 6 ncı maddenin beşinci fıkrasına uygun koşulları taşıması,”

“(7) Özel yetenekli öğrencilere bilim ve sanat merkezi açılabilmesi için;

a) Hizmet vereceği bölge nüfusunun 100.000’den az olmaması,

b) İl veya ilçe merkezinde müstakil bina veya okul/kurum binalarının uygun bölümünün tahsis edilmiş olması,

c) Bilim ve sanat merkezinde alan ders/etkinlik/yetenek geliştirme atölyeleri olarak kullanılmak üzere genel zihinsel yetenek alanı için en az 8 derslik, müzik yetenek alanı için sesten yalıtılmış en az 2 derslik, görsel sanatlar yetenek alanı için en az 2 derslik bulunması,

gerekir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “100” ibaresi “50” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve ikinci fıkrasının (c) bendi ile getirilen istisnalar hariç toplam öğrenci sayısının okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullarda 10; ortaokullarda, imam hatip ortaokullarında ve yatılı bölge ortaokullarında 30, ortaöğretim kurumlarında ise 40’ın altına düşmesi,”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “maarif müfettişi” ibareleri “eğitim müfettişi” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “maarif müfettişine” ibaresi “eğitim müfettişine” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Mevcut binaların kapatılma tekliflerinde MEBCBS bina sıra numarası referans gösterilerek rapor hazırlanır.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Forum konumuz için tıklayınız...

 • 1 12
 • 14 Mayıs 2022 19:31 7.261
 • sehery
  18 Mayıs 2022 13:32
  2 0
  Yakıt Maliyetlerinin öğretmen Maaşlarını Geçmesi Nedeniyle Mi Acaba??
 • Hocabey
  18 Mayıs 2022 10:29
  3 1
  Müstakil sınıf olması için de sınıf mevcudu sayısının okul öncesinde olduğu gibi 10'dan 5'e düşürülmesi gerekir. Böylece birleştirilmiş sınıf uygulaması kısıtlanmış olur. Birleştirilmiş sınıfta eğitim çağımız şartlarında ülkemize yakışmayan bir eğitimdir. Eğitimde kaybedilecek tek bir fert yoktur. 8 yıldır köy okullarında idarecilik ve öğretmenlik yapıyorum. Köy öğretmenleri kendi arabaları ile ek maliyetlerle köye gelip gidiyor. Lojman yok olsa bile eşler farklı ilçelerde,illerde,köylerde çaılışıyor o yüzden ulaşım şart oluyor. Nasıl polis,jandarma,sağlıkçı,vergi memuru, veteriner vs. köye devletin aracıyla geliyorsa öğretmenlerin de ulaşım sorunu toplu Milli Eğitim servisi ya da yollukla çözülmeli böylece köylerdeki öğretmen sirkülasyonunun önüne geçilebilir. Eğitimin kalitesi artar. Veli de eğitim için köyden taşınmaz aksine şehirdeki kalabalık sınıflardan kaçmak için köye döner. Sosyolojik yansımaları da olumlu olur diye düşünüyorum.
 • ozanefe06
  17 Mayıs 2022 14:53
  5 0
  birleştirmiş sınıftaki eğitim ile müstakil sınıftati eğitim arasında dağlar vardır. ömründe birleştirilmiş sınıfta çalışmamış insnalar yorum yapıyor. Fiziki şartları saymıyorum bile
 • alivedi
  17 Mayıs 2022 13:03
  2 0
  Birleştirilmiş sınıflı köy oullarında norm ile ilgili bir değişiklik olabilir mi? Örneğin ;21 öğrenci için 2 olan normda öğrenci sayısı azaltılıp norm yine 2 olabilir mi?
 • ibrahimyanik
  16 Mayıs 2022 21:42
  7 1
  Köydeki 5. yılımdayım. Köy okulları maalesef fırsat eşitsizliğinin en fazla yaşandığı eğitim sorunu. Birleştirilmiş sınıfta eğitim alan öğrenciden ne kadar tüm kazanımlara yetişmesini bekleyebilirsin ki? Neredeyse her yıl 1 ve 2. sınıf öğrencilerini okuttum. İçlerinde gelecekte çok başarılı olabilecek öğrencilerim, geri kalan veya diğer kademedeki öğrenciyle uğraştığımdan dolayı yeteri kadar ileriye gidemedi ve normal bir öğrenci seviyesine indi. Okulun fiziksel yapısına gelemiyorum bile. 3 ve 4. sınıfların dersliği 10 yıllık bir konteynır! Ağ altyapısı yok, akıllı tahta demeye dilim varmıyor. Yazık bu çocuklara. Ülkem adına bu çocuklar adına çok üzülüyorum. Ne yazık ki ne bizi düşünen ne de bu çocukları düşünen var. Her şey sayısal veriden ibaret!
 • msg28
  16 Mayıs 2022 14:10
  1 2
  kesinlikle yerinde bir karar
 • zekirdek
  16 Mayıs 2022 10:22
  3 0
  günayddınnn gittim bennn
 • lumos
  16 Mayıs 2022 10:08
  9 1
  Köy okulları kapandığı için köylerdeki nüfus azalmadı ki köy okulları açıldığında köye geri dönüş başlasın. Köylerdeki okullar öğrenci sayısı azaldığı için kapandı. Çoğu köyde ilkokul zaten var, birleştirilmiş sınıf şeklinde (birleştirilmiş sınıf da başlı başına ayrı bir problem zaten ). Olmayanlar ortaokullar ve liseler. Köyde yaşam zor. Yeni nesil köyde kalmak istemiyor. Köyler cazibe merkezi haline gelmeden kimse köye dönmek istemeyecektir. Okullar tekrar açıldı diye de köyler cazibe merkezi haline gelmeyecektir.
 • mosit
  16 Mayıs 2022 00:04
  4 0
  Amerikan polisi hep olay bittikten sonra gelir ya filmlerde o geldi aklıma şimdi..
 • tarkan61
  15 Mayıs 2022 23:14
  5 1
  Bence köy ilkokulları açılmalı...Tarım ve hayvancılıktaki gelişmenin köydeki okulla ilişkili olduğünu düşünüyorum..
 • olcaytoh
  15 Mayıs 2022 22:53
  2 8
  " öğretmen saygınlığını bitirdiler."diyen arkadaşım
  asıl biz bitirdik saygınlığı baskaları değil.
 • Oddo38
  15 Mayıs 2022 19:31
  12 0
  Köye giden öğretmene 1 kuruş fark verme. Köydeki lojmanlar berbat olduğu halde hiç dokunma. Sonra köyde eğitimde kalite düşsün. Öğretmene çözüm bulmadan hiç bir şeyi çözemezsin efendi.

  Öğretmen olarak şahsi aracımı kamu hizmet aracına dönüştürmüşüm. Bu ayıp size yeter. Bu kadar enayi yerine konulan başka hiç meslek yok.
 • Oddo38
  15 Mayıs 2022 19:25
  9 0
  Bizim ülkede önleyici tedbir göremezsiniz.
  Her şey olup bittikten sonra kaybedilen şeyleri geri getirmek için saçma sapan yöntemler uygulanır. Uygulayıcıya da asla danışılmaz.
  Ben 4 senedir köyde tek başımayım. Bir Allah'ın kulu gelip derdin ne hocam demedi.
  Çok daha uzun yıllar çalışan saygıdeğer meslektaşlarım da var. Onlara da kimse sormadı.
  İşin özeti burada saklı.
  Bu yapılmadan uygulanan her şey boştur. Faydaları da tesadüfi veya tahminidir.
 • brusk49
  15 Mayıs 2022 18:20
  9 3
  Eğitimin içeriğini boşalttılar. öğretmen saygınlığını bitirdiler. Ekonomiyi yerle bir ettiler. yaşam felç.
 • teknoport
  15 Mayıs 2022 13:40
  5 2
  önce Köy Okullarını Kapat Köyler Boşalsın Yıllar Yıllar Sonra Böyle Bir Karar Al Arkasından Farklı Birşey çıkar Gibi Yakında
 • nadir.009
  15 Mayıs 2022 12:13
  7 1
  İnsanlar taşındı artık bir yerden yıkıp bir yandan birşeyler yapmaya çalışıyorsunuz .kendi kendinize ele veriyorsunuz .o köydeki okulların masrafına karşılayacak para mı öğretmen mi var yazık gerçekten .bu kararı alanlar düşünmeliyiz
 • hakuscu
  14 Mayıs 2022 22:49
  12 1
  Köy okullarının hali içler acısı. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için ilk önce fiziki şartları iyileştirmek gerekmez mi? Şu an okulumuzda akıllı tahta bile yok!
 • Unexpected
  14 Mayıs 2022 20:36
  6 18
  Super gelismeler oluyor. Gercekten bu bakan cok farkli biri.
  Bu karari tebrik ediyorum.
 • mustafa_tekman
  14 Mayıs 2022 20:26
  11 5
  Yazık, çok geç kalınmış bir karar, ilkokulu 8, ortaokulu 30 un altında öğrenci var diye kapatmıştım.Bazen hir özel eğitim öğrencisine iki alan öğretmeni, bir meslek öğretmeni altı stajyer girdiğini gördü, görüyor bu gözler.Koydeki beş altı öğrenciye bir ilkokul öğretmeni verilmemesi çok agirina gidiyordu, bu yanlıştan dönülmesi çok iyi olmuş.
 • gazel78
  14 Mayıs 2022 19:47
  19 6
  Sevindim,köylere teşvik var demek.Şehir hayatından bunalanlar kaçacak.Ben de bir köyde çalışmak istiyordum.Yoruldum merkezde çalışmaktan.Hayırlı olsun
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.

Şu an 716 kişi ve 177 üye var.

Aktif üyeler için tıklayınız.

Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK