Öğretmenlerin 2019 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

 

 ÖĞRETMENLERİN 2019 YILI İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU  

  Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin 2019 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır. 

 1. Bakanlığımız eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

 2. Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

 3. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış olanlar, istemeleri hâlinde 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

 4. Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğünü tamamlayacak olanlar, istemeleri halinde 3 yıllık çalışma süre şartı aranmadan il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

 5. Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin;

 a) Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirdiği süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler,

 b) Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,

 c) Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri,

 birlikte değerlendirilecektir.  

6. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, 24 Mayıs 2019 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

 7. Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler ile eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık çalışma süre şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

 8. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır ancak; kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.

 9. Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 10. Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır.  

11. İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

 12. İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler aynı atama döneminde;

 a) Atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç ayrıldıkları ilçeye mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

 b) İller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan, il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazeret durumundan iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

 İl içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunacak öğretmenlerin, bu hususları  göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

 13. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

 14. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2019 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.

 15. İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınacaktır. Ancak bu durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden aynı ilçe içerisinde yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna, ilçe dışına yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

 16. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

 17. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

 18. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve “Bilgi Teknolojileri”, “Yönetim Bilişim Sistemleri”  mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

 19. Spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebileceklerdir.

 20. Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

 21. Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler, 30 Eylül 2019 tarihinde 3 yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

 22. Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan il içi yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

 23. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

 24. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerce atanacaktır. 

 25. İl içi yer değiştirme başvuruları 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak; atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 29 Mayıs 2019 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlatılacaktır. 

 26. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır. 

Personel Genel Müdürlüğü  

20 Mayıs 2019 18:00 Okunma: 16504
Yorumlar:
uçankuş
22 Mayıs 2019 23:28
0     0
4+4+4=sınıfçıların Mağduriyeti
felicita1903
21 Mayıs 2019 13:39
0     0
kadriye71 erdembey4283 adamınız yok demek ki benim gibi.benim köye gelen eleman 2 ay içinde milli eğitim müdürlüğüne görevlendirme gitti.ha ben mi.bende sizdenim merak etmeyin :) sendikamdan istifa ettim.
kadriye71
21 Mayıs 2019 12:14
2     0
Erdembey4283 hocam, ben 19 senedir köylerdeyim. :) Umut yok.
Erdembey4283
21 Mayıs 2019 12:03
1     0
Bence becayiş her sene yapılmalı. Yoksa Sınıf Öğretmeni olarak imkansız. Meslekte 12. Yılımı tamamlıyorum. Hala köydeyim. İlçeyi,ili ancak maaş günü görebiliyorum.
hasret0909
21 Mayıs 2019 11:24
1     0
okulları nereden görebiliriz mebbis den görünmeyecek mi? başvuru işlemlerinden?
htepeli
21 Mayıs 2019 10:49
2     0
Şu anda 3. Matematik, 2. Türkçe, 2. Fen ve 3. İngilizce öğretmeni ile çalışıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.
Not:Sınıf öğretmeniyim.
redskins
21 Mayıs 2019 10:33
7     0
8 senedir aynı köydeyim. Birçok branş öğretmeni arkadaş geldi gitti yerine yenileri geldi bu süreçte. Artık hiç umudum olmadığı için il içi yer değiştirme olmuş olmamış önemli değil. Okulun demirbaş personeli olduk. Sınıf öğretmenlerinin bu durumuna en kısa zamanda bir çözüm bulunmalı.
cmustafaengin
21 Mayıs 2019 10:23
6     0
Geleceğe umutla bakan sınıfçı var mı acaba? Şahsi fikrim, norm fazlası vs olmadı sürece ben yerimden ölene kadar kıpırdayabileceğimi sanmıyorum. Kontenjanlar açıklanmadı ama komik rakamlar çıkacağı aşikar...
talaslı38
21 Mayıs 2019 10:15
1     0
Başvurular nereden nasıl yapılıyor?
wolf07
21 Mayıs 2019 09:55
6     0
Yine göstermelik, içi boş bir il içi atama sistemi. Sınıf öğretmenleri yine üvey evlat...
kaynarca87
21 Mayıs 2019 09:42
8     1
sınıf öğretmenleri il içi duyurularını gördüklerinde her sene yaşadığı umutsuzluğu daha yoğun yaşıyor. bırakın merkeze gitmeyi köyler arası bile yer değiştiremiyoruz artık. buna bir çare bulunmadığı sürece ilkokul öğretmenleri mutsuz mutsuz ders yapmak zorunda kalmaya devam edecekler.
edipceyhan
21 Mayıs 2019 09:33
0     0
Ben merkez ilçeye bağlı bir köyde çalışıyorum. Eşim şubat ayında işe başladı. şimdi başka bir ilçeye (uzak) il içi isteyip şubatta ya da en geç 2020 ağustosta eş durumu yapmak istiyorum. şu madde beni bağlıyor mu anlayamadım.
a) Atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç ayrıldıkları ilçeye mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

yardımcı olursanız sevinirim.
creasy
21 Mayıs 2019 07:47
1     0
smyi 4. madde her zaman okan madde zorunlu çalışma yükümlülerinin zorunlu hizmete gitmesinde 3 yıl şartı aranmaz.
smyi
21 Mayıs 2019 00:42
0     0
4. madde doğru mu? biraz terslik var gibi geldi bana.
hakan_demir
21 Mayıs 2019 00:09
4     0
Aslında yarın duyuruya çıkıp başvurular alınmalıydı. Hatta olmadı sonuçlar da aynı gün açıklansaydı tadından yenmezdi.
smyi
21 Mayıs 2019 00:03
3     4
3 yıl çok fazla keşke eskisi gibi 2 yıl olsa
hazan_gazel
20 Mayıs 2019 23:57
5     0
Özellikle son 2 yıldır aksaray da sinif öğretmenligine hiç merkez yada merkez e yakın yerler açılmıyor herkes çakılı kadro oldu bakalım inşallah Bu yil biraz yer değiştirme olur
cmustafaengin
20 Mayıs 2019 22:05
12     0
Canım Cuma yayınlardınız niye erken davrandınız ki?
duru81
20 Mayıs 2019 21:26
46     0
Yine norm güncelleme yapılmadan il içi yapılıyor , bu şekilde yer değiştirmek bir hayal, artık sınıf öğrt yoruldu, mutsuz, yıllardır köylerden kurtulamıyoruz,sıra tayini olmadan da bu iş çok zor
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.
Egitimhane.Com ©2006-2023