Konu: Okul Yöneticileri Odası  (Okunma sayısı 934970 defa)

Edeb_46

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • Müdür Yetkili
 • İleti: 1.112
 • Teşekkür 1219
  • Çevrimdışı
 • # 14 Ara 2019 14:08:49
Emeklilik mevzuatlarında, kendi hür iradelerini kullanarak emeklilik müracaatını yapmış memurların, tekrardan göreve dönmelerini sağlayacak bir hüküm yoktur. Aksine, yıllar öncesinde emekli memurun emeklilik iptal talebinin geri alınamayacağı konusu Danıştay tarafından incelenmiş ve 8.1.1972 tarihli ve 1968-9 sayılı Esas numaralı, 1972-1 sayılı da Karar numaralı İçtihat kararı ile, memurların emeklilik tasarrufunun geri alınmasının idare hukukunda bulunması gereken güven ve istikrar esaslarını zedeleyeceği gerekçesiyle, memurun talebinin kabul edilemeyeceği belirtilmiştir.

Bu durum çok tartışıldı hocam.Danıştayın bir kararı var iptal edilebilir diye ama o da ileriki tarihte emekli olma dilekçesinin günü gelmeden dilekçeyi iptal etmeyi isteyenlerle ilgili.M.Yardimcisi dilekce vermiş islem baslams ve onaylanmış gün bile belirlenmiş.Zor hocam.Iptal dilekçesi verip red cevabi geldiginde dava açılmasi gerek idare mahkemesine.


[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Arkadaşlar okul müdür yardımcımız emeklilik için dilekçe verdi ve valilik onayı çıktı.
15.01.2020 ye kadar ilişki kesin diye yazı geldi.şimdi müdür yardımcımız emekli olmak isteniyor yani vazgeçti. bunun dönüşü varmı yoksa olmak zorunda mı?
araştırdığımda onay sonrası dönüş yok deniyor ama vazgeçenleri de duyuyoruz?

esenbey63

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 376
 • Teşekkür 34
  • Çevrimdışı
 • # 15 Ara 2019 19:42:30
Okul aile birliği ve yönetim kurulu denetleme kurulu üyeleri her yıl değişirmi,bu kurullar kimlerden oluşur

myphile51

 • Uzman Üye
 • *****
 • İleti: 1.034
 • Teşekkür 3962
  • Çevrimdışı
 • # 15 Ara 2019 19:50:50
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Okul aile birliği ve yönetim kurulu denetleme kurulu üyeleri her yıl değişirmi,bu kurullar kimlerden oluşur


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birlik Organlarının Oluşumu, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Birlik organları

MADDE 8 – (1) Birlik organları şunlardır:

a) Genel kurul.

b) Yönetim kurulu.

c) Denetleme kurulu.

Genel kurul

MADDE 9 – (1) Genel kurul, birliğin üyelerinden meydana gelir. Genel kurul, birlik yönetim kurulunun davetiyle her yıl en geç Ekim ayının sonuna kadar; yeni açılan okullarda ise okul müdürünün daveti üzerine okulun açıldığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde okulda toplanır.

(2) Genel kurul, katılan üyelerle toplanır ve bunların çoğunluğu ile karar alır. Ancak toplantı yeter sayısı, yönetim ve denetleme kurullarının asıl ve yedek üye sayısının dört katından, öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise yönetim ve denetleme kurullarının asıl ve yedek üye sayısının iki katından az olamaz. Genel kurulun toplanamaması durumunda, en geç otuz gün içinde çoğunluk aranmaksızın toplantı yapılır ve kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır.

(3) Genel kurul toplantılarının yeri, zamanı ve gündemi en az onbeş gün önceden üyelere elden yazılı olarak bildirilir, okul ilan panosu ile okulun internet sayfasında duyurulur.

(4) Genel kurul, gündem maddelerini sırası ile görüşür. Gündem maddelerine ekleme ve çıkarma yapılarak değiştirilmesinde oy çokluğu aranır.

(5) Okul öğrenci kurulu/okul öğrenci meclisi/onur kurulu başkanları ile her sınıf seviyesinden seçilen birer temsilci öğrenci, genel kurula gözlemci olarak katılabilir.

(6) Olağanüstü genel kurul; yönetim kurulu, okul müdürü ve 14 üncü maddenin beşinci fıkrasında yazılı hâllerde denetleme kurulunun çağrısı veya birlik üyelerinin %10’unun yazılı başvurusu üzerine okul müdürünün çağrısı ile yapılır. Toplantı yeter sayısı, yönetim ve denetleme kurullarının asıl ve yedek üye sayısının dört katından; öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise yönetim ve denetleme kurullarının asıl ve yedek üye sayısının iki katından az olamaz. Olağanüstü genel kurul toplantısının yeri, zamanı ve gündemi en az onbeş gün önceden üyelere elden yazılı olarak bildirilir, okul ilan panosu ile okulun internet sayfasında duyurulur. Gündeme bağlılık ilkesi geçerlidir. Kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır.

Genel kurul toplantısı

MADDE 10 – (1) Genel kurul toplantısı aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Genel kurula katılacak üyeler toplantı katılım cetvelini imzalar.

b) Toplantının açılışı birlik başkanı tarafından yapılır.

c) Açık oyla veli üyeler arasından bir divan başkanı ve bir kâtip seçilir.

ç) Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen yönetim kuruluna teslim edilir.

d) Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçimleri asıl ve yedek olarak liste hâlinde oylanarak yapılır.

Genel kurulun görevleri

MADDE 11 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:

a) Yönetim kuruluna anne veya baba olan veliler ile istemeleri halinde okul yaptırarak Bakanlığa bağışta bulunan hayırseverler arasından beş asıl, beş yedek üyeyi açık oylamayla seçmek.

b) Denetleme kuruluna öğretmenler kurulunca seçilen iki asıl, iki yedek öğretmen dışında, veliler arasından bir asıl, bir yedek üyeyi açık oylamayla seçmek.

c) Bir önceki döneme ait yönetim ve denetleme kurulu faaliyet raporlarını görüşmek ve ibra etmek.

ç) Genel kurulda hesaplar ibra edilmediğinde diğer gündem maddelerinin görüşülmesine devam edilir. Divan, ibra edilmeyen muhasebe evraklarını tutanak altına alarak seçilen yeni yönetim ve denetleme kuruluna teslim eder. Bu durum, yeni yönetim kurulu ve okul yönetimi tarafından il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne resmî yazıyla bildirilir.

d) Okul ve öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşmek.

e) İhtiyaçların giderilmesine yönelik yönetim kurulunu yetkilendirmek.

f) Okulun eğitim ve öğretimde kalite ve başarısının yükseltilmesine ilişkin önerilerde bulunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim kurulu, sadece anne veya baba olan veliler ile istemeleri halinde okul yaptırarak Bakanlığa bağışta bulunan hayırseverler arasından seçilen beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim kurulunun görev süresi bir yıldır.

(3) Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk hafta içinde okulda toplanarak üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip ve bir sekreter seçerek görev ve iş bölümü yapar. Yönetim kurulu üyelerinden üyeliği sona erenlerin yerine yedeklerin çağrılmasıyla oluşan yeni yönetim kurulu bir hafta içinde toplanarak aralarında görev dağılımı yaparlar.

(4) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri en fazla üç defa seçilebilir. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri aynı anda birden fazla birlik yönetiminde görev alamazlar.

(5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm olanlar yönetim kurulunda ve harcama komisyonlarında görev alamazlar. Görev almış olanlardan bu niteliği haiz olmadıkları sonradan anlaşılanların bu görevleri sona erer.

Yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu birlik adına görev yapar; genel kurulda alınan kararları okul yönetimiyle iş birliği yaparak bir plan dâhilinde yürütür.

(2) Eğitim ve öğretimin kalitesinin yükseltilmesine ilişkin önerilerde bulunmak, karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine katkı sağlamak üzere okul müdürlüğü ve velilerle iş birliği yapar.

(3) Eğitim ve öğretim yılı içinde en az dört üyenin katılımı ile ayda bir toplanır ve karar yeter sayısı üçtür. Toplantılar gerektiğinde okulun eğitim ve öğretime açık olmadığı zamanlarda da yapılabilir.

(4) Başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet eder. Muhasip, birliğin gelir-gider işlemlerini, sekreter de yazışmalarını yürütür. Birlik adına yapılan her türlü harcama ile iş ve işlemlere ilişkin yazışmalar okul müdürü ile koordineli yapılır.

(5) Yönetim kurulu kararları, karar defterine el ile yazılarak imzalanır.

(6) Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesinin görevi sona erer. Bu şekilde görevi sona erenler ile öğrencisinin okuldan ayrılması veya öğrenciliğin sona ermesi nedenleriyle yönetim kurulu üyeliği sona eren velinin yerine yedek üyeler, aldıkları oy sırasına göre asıl üye olarak göreve çağırılır.

(7) İhtiyaç hâlinde eğitim kampüsü yönetimine birliği temsilen başkan veya yönetim kurulu üyelerinden biri görevlendirilir.

(8) Yönetim kurulu üye sayısının, yedeklerle birlikte karar yeter sayısının altına düşmesi hâlinde, öncelikle başkan veya okul müdürü tarafından bir ay içinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu, olağan genel kurul toplantısına kadar görevine devam eder. Yönetim kurulu, yaptığı iş ve işlemlerden dolayı genel kurula karşı sorumludur.

(9) Yönetim kurulu, birlik tahmini bütçesini hazırlar ve genel kurulda görüşülen bütçeyi okul ilan panosu ve internet sayfasında duyurur.

(10) İlgili mevzuatına göre tutulan gelir gider kayıtları, eğitim öğretim yılında her dönem en az birer defa velilerin görebileceği şekilde okulun ilan panosunda ve internet sayfasında duyurulur.

Denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Denetleme kurulu, genel kurulca seçilen bir veli ve öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen olmak üzere üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler genel kuruldan sonraki ilk hafta içinde toplanır ve üyeler arasından bir başkan seçerek görev ve iş bölümü yapar.

(2) Denetleme kurulunun görev süresi bir yıldır.

(3) Denetleme kurulu başkanı en fazla üç defa seçilebilir.

(4) Denetleme kurulu, yılda en az iki defa yönetim kurulunun faaliyetlerini inceler, ara raporlarını bilgi ve gereği için yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulunun faaliyet dönemine ilişkin nihai raporunu ise genel kurula sunar.

(5) Denetleme kurulu, yaptığı denetimler sonucu, yönetim kurulunun 6 ncı maddede sayılan birliğin görev ve yetkilerine aykırı faaliyetlerini tespit etmesi hâlinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

(6) Birliğin denetleme kurulu üyesi olan öğretmenlerin başka kurumda dört aydan fazla süreli görevlendirilmelerinde yerlerine yedekleri çağırılır.

(7) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm olanlar denetleme kurulunda görev alamazlar. Görev almış olanlardan bu niteliği haiz olmadıkları sonradan anlaşılanların bu görevleri sona erer.

esenbey63

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 376
 • Teşekkür 34
  • Çevrimdışı
 • # 15 Ara 2019 20:09:15
Çok uzun oldu ama bunun örneklerini nasıl bulabilirim

deco67

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 1.130
 • Teşekkür 238
  • Çevrimdışı
 • # 15 Ara 2019 20:33:08
Arakdaşlar ana sınıfı öğrencilerimize plaket yaptırmayı duşunuyorum.Davranışlarına dikkat ettikleri ve yaramazlık yapmadıkları için.Plakete ne yazabilirim?

sude*naz

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 289
 • Teşekkür 50
  • Çevrimdışı
 • # 16 Ara 2019 00:10:23
Ortaokulda okul değiştirme cezası alan öğrencinin velisinin itiraz süreci ne zaman başlar? Milli eğitime mi okula mi itiraz eder arkadaşlar?

6s

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • İleti: 284
 • Teşekkür 45
  • Çevrimdışı
 • # 16 Ara 2019 00:23:35
Müdürüm 1 hafta izne ayrıldığını vekaleti bana verdiğini belirtti.(kadrolu müdür yardımcısıyım) Bu durumda bu 1 hafta süresince müdür ek dersi mi; müdür yardımcısı ek dersi mi alırım?

alpi61

 • Uzman Üye
 • *****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 2.115
 • Teşekkür 3608
  • Çevrimdışı
 • # 16 Ara 2019 00:24:28
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Müdürüm 1 hafta izne ayrıldığını vekaleti bana verdiğini belirtti.(kadrolu müdür yardımcısıyım) Bu durumda bu 1 hafta süresince müdür ek dersi mi; müdür yardımcısı ek dersi mi alırım?
Müdür yardımcısı

OSMANCA

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • Okul Müdürü
 • İleti: 266
 • Teşekkür 235
  • Çevrimdışı
 • # 16 Ara 2019 09:11:48
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Arakdaşlar ana sınıfı öğrencilerimize plaket yaptırmayı duşunuyorum.Davranışlarına dikkat ettikleri ve yaramazlık yapmadıkları için.Plakete ne yazabilirim?

Şahsi görüşümdür.

Daha ana sınıfında plaket verilmeye başlanırsa sonraki yıllarda gerekecek ödüllendirmede ne verilmeli sizce?

Hocam doyumsuz neslin temelleri ölçüsüz hediyelendirme ile atılıyor bence. Sadece uslu durmanın karşılığı plaket olmamalı...

Ana sınıfında küçük çıkartmalar veya aferinler ya da en fazla arkadaşlarına alkışlatmalar yeterli olmalı, bence tabi.  ;)

abdullahbozok

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • Okul Müdürü
 • İleti: 4.541
 • Teşekkür 6091
  • Çevrimdışı
 • # 16 Ara 2019 09:21:04
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Müdürüm 1 hafta izne ayrıldığını vekaleti bana verdiğini belirtti.(kadrolu müdür yardımcısıyım) Bu durumda bu 1 hafta süresince müdür ek dersi mi; müdür yardımcısı ek dersi mi alırım?

müdürün vekalet izinlerinde isterse 60 gün yıllık izne ayrılsın. o kadro dolu olduğu için sadece kendi ek dersinizi alırsınız.

_birisi_

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • İleti: 164
 • Teşekkür 88
  • Çevrimdışı
 • # 16 Ara 2019 09:33:26
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
müdürün vekalet izinlerinde isterse 60 gün yıllık izne ayrılsın. o kadro dolu olduğu için sadece kendi ek dersinizi alırsınız.
hocam bu durumda, aynı zamanda müdür yardımcısı müdürlüğe vekalet ettiği için nöbet ücreti de alamıyor değil mi..??

tekmen

 • Moderatör
 • *****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 20.043
 • Teşekkür 42290
  • Çevrimdışı
 • # 16 Ara 2019 09:36:17
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
hocam bu durumda, aynı zamanda müdür yardımcısı müdürlüğe vekalet ettiği için nöbet ücreti de alamıyor değil mi..??
Alamıyor.

Sinyor Hoca

 • Aktif Üye
 • **
 • İleti: 94
 • Teşekkür 3
  • Çevrimdışı
 • # 16 Ara 2019 09:44:34
Arkadaşlar günaydın..Okulumuzda ortaokul zamanından kalma fen laboratuvarında bulunan kimyasal maddeler mevcut bunların okuldan toplanmasını veya imhasını nasıl çözmeliyiz..İlçeye resmi yazı ile bildirmeli miyiz nasıl bir yol izleyebiliriz.

OSMANCA

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • Okul Müdürü
 • İleti: 266
 • Teşekkür 235
  • Çevrimdışı
 • # 16 Ara 2019 09:52:46
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Arkadaşlar günaydın..Okulumuzda ortaokul zamanından kalma fen laboratuvarında bulunan kimyasal maddeler mevcut bunların okuldan toplanmasını veya imhasını nasıl çözmeliyiz..İlçeye resmi yazı ile bildirmeli miyiz nasıl bir yol izleyebiliriz.

Resmi yolu bahsettiğiniz gibi. Ama süreç uzayabilir.

Bir de gayri resmi, hızlı ve çok verimli bi yolu var. İmha ile ilgili gerekli zorunlu teknik bilgiyi edinebiliyorsanız, bir de malzemenin mâli değeri çok yüksek değilse imha edip geçersiniz.

Genellikle 2. yol İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerini daha mutlu ediyor. ;D

Berke33

 • Aktif Üye
 • **
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 59
 • Teşekkür 13
  • Çevrimdışı
 • # 16 Ara 2019 09:53:47
Arkadaşlar TEFBİS'e okul şifresi ile giriş yapamıyoruz. Müdür şifresinden girince tanımlı modül bulunamadı, diyor. Ne yapmalıyız?

 

Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK