Konu: Regaib Kandili  (Okunma sayısı 9808 defa)

HASAN YİĞİT

 • Uzman Üye
 • *****
 • 4. Sınıf Öğretmeni
 • İleti: 4.559
 • Teşekkür 15455
  • Çevrimdışı
 • # 22 Mar 2018 11:25:52
Tüm evrenin Regaip Kandili kutlu olsun.

yunus07

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 2. Sınıf Öğretmeni
 • İleti: 81
 • Teşekkür 314
  • Çevrimdışı
 • # 22 Mar 2018 11:27:39
cümle ümmet i muhammed in kandili mübarek olsun efendim. selametle kalınız

haticesabun

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • İleti: 207
 • Teşekkür 284
  • Çevrimdışı
 • # 22 Mar 2018 11:32:13
Tüm İslam aleminin Regaip Kandili mübarek olsun.

vuslatt46

 • Aktif Üye
 • **
 • 3. Sınıf Öğretmeni
 • İleti: 9
 • Teşekkür 176
  • Çevrimdışı
 • # 22 Mar 2018 11:35:30
Seksen küsur sene bir ömr-ü manevîyi sizlere kazandıracak olan şuhur-u selâse-i mübarekeyi ve bilhâssa bu geceki Leyle-i Regaib'i tebrik ediyoruz.

dikkat_dinarli

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 435
 • Teşekkür 213
  • Çevrimdışı
 • # 22 Mar 2018 11:38:23
Kandilimiz mübarek, dualarımız kabul olsun inşallah. Allah'ım Sen devletimize milletimize zeval verme. Sen bugünün hürmetine askerlerimizi koru kolla. Senin herşeye gücün yeter. Amin!

kardia

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • İleti: 3.423
 • Teşekkür 16023
  • Çevrimdışı
 • # 22 Mar 2018 13:01:48
Regaip kandilimiz mübarek olsun. Allah cümlemizi sıhhatle, afiyetle tekrarına kavuşturun. Hayırlı kandiller.

BAYRAM ALİ

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1. Sınıf Öğretmeni
 • İleti: 983
 • Teşekkür 2598
  • Çevrimdışı
 • # 22 Mar 2018 13:17:44
BUGÜN............    MÜBÂREK REGÂİB KANDİLİBu gece, Re­cep ayı­nın ilk Cu­ma ge­ce­si, ya­ni Re­gâ­ib Kan­di­li’dir. Bu ge­ce­de Al­la­hü te­âlâ, mü­min kul­la­rı­na ra­gî­bet­ler, ya­ni ih­san­lar ve ik­ram­lar ya­par. Bu ge­ce­ye hür­met eden­ler af­fe­di­lir. Bu ge­ce ya­pıl­an duâ red­de­dil­mez ve na­maz, oruç, sa­da­ka gi­bi ibâ­det­le­re kat kat se­vap ve­ri­lir. Çok tev­be ve istiğfar et­me­li, ka­zâ­ya kal­mış na­maz­la­rı­nı, he­men kazâ et­me­ye baş­la­ma­lı­dır. Bir an ev­vel bu borç­lar­dan kur­tul­mak için ça­lış­ma­lı­dır. Bu mübârek za­man­lar­da vade­di­len se­vap­la­ra ka­vu­şa­bil­mek için, her şey­den ön­ce itika­dı dü­zelt­me­li­dir. İl­mi­hâl bil­gi­le­ri­ni öğ­ren­me­li ve ya­şa­yı­şı­nı bun­la­ra uy­gun hâ­le ge­tir­me­li­dir. 
Bu ge­ce, Re­sû­lul­la­h sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­le­min ba­ba­sı­nın ev­len­di­ği ge­ce de­ğil­dir. Böy­le söy­le­mek yan­lış­tır.
Zün­nûn-i Mıs­rî haz­ret­le­ri bu­yur­du ki: “Re­cep to­hum ek­me, Şa­ban su­la­ma, Ra­ma­zan ise ha­sat ayı­dır.”
Ha­dîs-i şe­rîf­ler­de bu­yu­rul­du ki:
∆ Re­cep, Al­la­hü te­âlâ­nın ayı­dır. Re­cep ayı­na ik­ram ede­ne, say­gı gös­te­re­ne, Al­la­hü te­âlâ, dün­ya­da ve âhıret­te ik­ram eder.
∆ Re­cep ayı­nın ilk Cu­ma ge­ce­si­ni ih­ya ede­ne (say­gı gös­te­re­ne) Al­la­hü te­âlâ ka­bir aza­bı yap­maz. Du­âla­rı­nı ka­bul eder. Yal­nız, 7 kim­se­yi af­fet­mez ve du­âla­rı­nı ka­bul et­mez: Fâ­iz alan ve­ya ve­ren, Müs­lü­man­la­rı aşa­ğı gö­ren, ana­sı­na, ba­ba­sı­na eziy­et eden, kar­şı ge­len ço­cuk, Müs­lü­man olan ve dînin emir­le­ri­ne uyan ko­ca­sı­nı din­le­me­yen ka­dın, şar­kı ve çal­gı­cı­lı­ğı sa­nat edi­nen­ler, li­va­ta ve zi­na eden­ler, beş va­kit na­ma­zı kıl­ma­yan­lar.
(Bun­lar, bu gü­nah­lar­dan vaz­geç­me­dik­çe, tev­be et­me­dik­çe, du­âla­rı ka­bul ol­maz. Ana­nın, ba­ba­nın, ko­ca­nın, hiç kim­se­nin, di­ne uy­ma­yan em­ri din­le­nil­mez, ya­pıl­maz.)

hercaihoca

 • Uzman Üye
 • *****
 • 4. Sınıf Öğretmeni
 • İleti: 1.343
 • Teşekkür 6229
  • Çevrimdışı
 • # 22 Mar 2018 13:36:00
Regaip Kandilinizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Allah'tan dilerim.

mavicasper

 • Üye
 • *
 • İleti: 2
 • Teşekkür 9
  • Çevrimdışı
 • # 22 Mar 2018 15:27:07
kandiliniz mübarek olsun

AYNALI

 • Bilge Üye
 • *****
 • 2. Sınıf Öğretmeni
 • İleti: 3.231
 • Teşekkür 20588
  • Çevrimdışı
 • # 22 Mar 2018 15:28:29
regaip kandiliniz mübarek olsun

akdağ57

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • İleti: 257
 • Teşekkür 828
  • Çevrimdışı
 • # 22 Mar 2018 16:13:08
Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi…Allah’ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi…

İstek, arzu ve beğenmedir rağbet…İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O’nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır.

Rağbetimiz başkaca hiç bir şeye değil, sadece O’na olsun ki, her gecemiz Regaip olsun.

orhan0101

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • İleti: 85
 • Teşekkür 277
  • Çevrimdışı
 • # 22 Mar 2018 16:31:47
Ey Rabbim, bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Tüm İslam aleminin Regaip Kandili kutlu olsun. Rabbim dualarımızı kabul eylesin.

kutupnoktası

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • İleti: 311
 • Teşekkür 342
  • Çevrimdışı
 • # 22 Mar 2018 16:39:24
Müzik öğretmeni notalara fısıldar.
Edebiyat öğretmeni kelime mühendisidir.
Matematik öğretmeni sayılarla dans eder.
Sınıf öğretmeni hayatı omuzlar.

Kısaca hepinizin kandili mübarek olsun.

useoff

 • Uzman Üye
 • *****
 • İleti: 1.449
 • Teşekkür 3321
  • Çevrimdışı
 • # 22 Mar 2018 17:19:27
Kandilimiz mübarek olsun.

sınıfdeniz

 • Moderatör
 • *****
 • 2. Sınıf Öğretmeni
 • İleti: 3.358
 • Teşekkür 71895
  • Çevrimdışı
 • # 22 Mar 2018 17:26:55
Kandiliniz mübarek, göğe açılan avuclarinizda söylediğiniz dualar kabul olsun.
Hayırlı kadiller.

 

Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK