Uzman ve Başöğretmenlik Yazılı Sınav Duyurusu

1. İLGİLİ MEVZUAT

03.02.2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu,

12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği, 

13.05.2022 tarihli ve 49594775 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge.

2. AÇIKLAMALAR

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uzman öğretmen/başöğretmen unvanları için Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı/Başöğretmenlik Eğitim Programı uygulanacak ve söz konusu unvanlar için yazılı sınav yapılacaktır.

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına ilişkin süreç EK-1’de yer alan takvim doğrultusunda yürütülecektir. Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların, MEBBİS’te yer alan bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık bulunması hâlinde, düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvuruda bulunmaları kaydıyla;

Kadrosu taşra teşkilatında bulunanlar bakımından il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince,

Kadrosu merkeze bağlı taşra teşkilatında olanlar bakımından ise birimlerince, 23-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerekli düzeltmeler yapılacaktır.

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden eğitim programı ile yazılı sınava başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayından sonra Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde, illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Bakanlığımız merkeze bağlı taşra teşkilatında görev yapanlardan eğitim programı ile yazılı sınava başvuruda bulunanların değerlendirme işlemleri, görev yaptıkları okulun/kurumun onayından sonra görev yaptıkları okulun/kurumun bulunduğu illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonu tarafından yapılacaktır. Bakanlığımız kadrolarında görev yapmakta iken Bakanlığımız yurt dışı teşkilatı ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görevlendirilen öğretmenler/uzman öğretmenlerin gerek eğitim programına gerekse yazılı sınava başvuruları elektronik ortamda MEBBİS  üzerinden alınacak olup bu durumda olanların şartları taşıyıp taşımadıkları, kadrolarının bulunduğu illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonunca değerlendirilecektir.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programı ile yazılı sınava başvuruda bulunacakların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne bulundurarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

Özel öğretim kurumları ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden eğitim programı ve yazılı sınava başvuruda bulunacakların başvuruları;

Özel öğretim kurumlarında görev yapanlar bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce,

Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapanlar bakımından ise görev yaptıkları kurumlarca, yapılacak planlama doğrultusunda alınacaktır.

Başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, özel öğretim kurumlarında görev yapanlar bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce; Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapanların ise görev yaptıkları kurumlarca tespit edilerek, şartları taşıyanların listesi Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir.

3. EĞİTİM PROGRAMI

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına göre uzman öğretmen unvanı için 180 saatlik eğitim 18 Temmuz 2022-05 Eylül 2022 tarihleri arasında; Başöğretmenlik Eğitim Programına göre başöğretmen unvanı için 240 saatlik eğitim 18 Temmuz 2022-19 Eylül 2022 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uzaktan eğitim yöntemiyle Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecektir. Uzman öğretmenlik/başöğretmenlik eğitimleri belirlenen tarih aralığında olmak üzere günün her saati erişime açık tutulacaktır. Ayrıca uzaktan eğitim yöntemiyle erişime açılan her bir eğitim konusunun içeriği yazılı doküman olarak ÖBA üzerinden paylaşılacaktır.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programına katılacaklar, ÖBA’ya giriş yapmaları ve her bir eğitim konusunu eksiksiz izlemeleri hâlinde Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını/Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olacaktır. Bu bakımdan uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için her bir eğitimin tamamının izlenmesi esas olup, eğitim içerikleri ile birebir uyumlu yazılı doküman ise ilave bir imkân olarak hizmete sunulacaktır.

Eğitim programını tamamlamayanlar uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunamayacaktır.

Eğitim programını tamamlayanlara seminer belgesi düzenlenecektir. Söz konusu seminer belgesi, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunmayanlar ile yapılan yazılı sınavda başarılı olamayanlar için düzenlendiği tarihi takip eden üç yıl süreyle uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için yapılacak başvurularda geçerli olacaktır. Bu süreçte eğitim programında değişiklik olması hâlinde öğretmenler/uzman öğretmenler değişen konularla ilgili sınırlı eğitime tabi tutulacaktır.

3.1. Eğitim Programına Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 03 Ekim 2022 tarihi itibarıyla en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler; Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 03 Ekim 2022 tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecektir.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınacaktır. Bu sürelere, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirlenen;

a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri,

b) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci, 103 üncü, 104 üncü ve 105 inci maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı,

d) Görevden uzaklaştırma ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanma veya gözaltına alınma nedenleriyle fiilen görev yapılmayan sürelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde 

e) Özel okullarda öğretmen veya yönetici, diğer özel öğretim kurumlarında ise öğretmen veya öğretmenlik atama şartını taşıyanların yönetici unvanlarında geçen hizmet süreleri,

f) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu kapsamdaki izin süreleri,

g) Öğretmen olarak görev yapmakta iken 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında almış oldukları disiplin cezası sonucu öğretmenlikleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına bağlı olarak öğretmenliğe döndürülenler ile aynı tarihler arasında istifa sonucu görevinden ayrılanlardan yeniden öğretmenliğe atananların görevlerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen süreleri,

ğ) Vekâlet ve geçici görev süreleri, de dâhil edilecektir.

Sürelerin hesabında; yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 03 Ekim 2022 tarihi esas alınacaktır.

Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de söz konusu eğitim programına aranan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir. Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce; diğer kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından ise görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 01-28 Haziran 2022 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir.

Uzman öğretmen olarak görev yapmakta olanlardan başöğretmen unvanı için yapılacak eğitim programına başvuruda bulunanların uzman öğretmenlikteki on yıllık süreleri, yapılan duyurular üzerine başvuruda bulunup adlarına uzman öğretmenlik sertifikası düzenlenenlerin sertifikanın düzenlendiği tarih; yargı kararına bağlı olarak adlarına sertifika düzenlenenlerin ise yargı kararına göre uzman öğretmen unvanı aldıkları tarih dikkate alınacaktır.

3.2. Eğitim Programına Başvuru

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına MEBBİS üzerinden başvuruda bulunacaklardır.

Eğitim programına başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonu tarafından 01-13 Haziran 2022 tarihleri arasında değerlendirilecektir.

Başvuruların sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il değerlendirme komisyonunca aksaklığa sebep olamayacak şekilde değerlendirilip onaylanması gerekmektedir.

4. MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge eki EK-2 ve EK-3’te yer alan uzman öğretmenlik/başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının yapıldığına ilişkin belgeler 07 Temmuz 2022 – 03 Ekim 2022 tarihleri arasında MEBBİS’e adaylar tarafından yüklenecektir. Mesleki gelişim çalışmalarının geriye dönük herhangi bir geçerlilik süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Öğretmenler/uzman öğretmenler ilk göreve başladığı tarihten itibaren katıldıkları mesleki gelişim çalışmaları bu süreçte kullanabileceklerdir.

Adaylar tarafından MEBBİS’e yüklenen mesleki gelişim çalışmaları aynı tarihler arasında sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il değerlendirme komisyonunca aksaklığa sebep olmayacak şekilde incelenip onaylanacaktır.

Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunanların Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge eki EK-2/EK-3’te yer alan mesleki gelişim çalışmaları tablosunda bulunan üç alanın en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekmektedir. Ayrıca başöğretmen unvanı için öngörülen mesleki gelişim çalışmaları uzman öğretmen unvanı için de geçerli sayılacaktır.

5. ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAVI

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde yapılacaktır.

Sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları EK-2’de belirtilmiştir. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

5.1. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlardan eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlar ile aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecektir.

Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de söz konusu yazılı sınava aranan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir. Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce; diğer kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından ise görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 26 Eylül 2022-03 Ekim 2022 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir.

6. YAZILI SINAVDAN MUAFİYET

Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacaktır.

Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde uzman öğretmen unvanı için; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde başöğretmen unvanı için 26 Eylül 2022-03 Ekim 2022 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecektir.

Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunan ve yüksek lisans eğitimini tamamlayanların söz konusu eğitimleri, tezli/tezsiz ayrımına gidilmeksizin ya da alanında/eğitim bilimleri alanında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın geçerli sayılacaktır.

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınavdan, gerek diplomalarında “yüksek lisans mezunu” oldukları belirtilenler gerekse “Yükseköğretim Kurulunca” öğrenim sürelerine bağlı olarak yüksek lisans derecesine sahip oldukları belirlenenler, muaf tutulacaktır.

Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden bu madde kapsamında uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce; Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 26 Eylül 2022-03 Ekim 2022 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav Duyurusu için tıklayınız.

 

Forum konumuz için tıklayınız...

 • miskinler
  25 Mayıs 2022 21:37
  1 11
  Biz öğrenciye sınav yaparken "Öğretmenin bilgisi sorgulanamaz" demek dünyanın gerçeklerinden bihaber olmaktır. Kendinden aciz olanları bile ayıklamasınlar. Kendini geliştirmeyenler çocuklara fayda yerine zarar verdiklerini bilir mi? Öğretmenler Sınavı geçeceğini bilse bu kadar panik olmazdı. Belki de sınavın , klasik hizmetiçi seminerlerdeki gibi olduğunu belirtmeleri lazımdı.
 • keskin_123
  25 Mayıs 2022 18:40
  6 2
  Maaşlara seyyanen 100-200tl bile ekleme yapılmıyor, bir sınavla maaş 1000-2000 tl artacak , aklıma, mantığıma sığmıyor.
 • carsamba
  25 Mayıs 2022 16:23
  0 4
  Emeklilikte uzman ve başöğretmen tazminatı olmuyor sanırım .
 • faul
  25 Mayıs 2022 10:19
  13 2
  Mehmet hocam ben kanunun amacından yani para için öğretmenlerin düşürüldüğü durumdan bahsediyorum..Yoksa şu durumda herkes için ek kazanç önemlidir.Sonuçta ailemize çocuklarımıza harcıyoruz.Ama 2 soru fazla çözen daha fazla para alacak vb. kendisiyle alakası olmayan bir yl vb. konularda adaletsizlik olacak.Baştan aşağı berbat bir kanun ama neyse..Herkes gemisini kurtarsın sonra aynı gemideyiz !!!
 • Oddo38
  24 Mayıs 2022 23:21
  5 13
  Çok şükür bazı neslin temsilcileri emekli oluyormuş :)
  Eğitim için büyük kazanç.
 • mehmetmurat
  24 Mayıs 2022 23:17
  9 5
  Keşke kefene cep dikne mevzusunu gelip bizim kapıcıya, ev sahibime, servis şöförüne ve bimdeki çalışanlarda anlatsanız hocam.Eminim sizi anlayacaklardır.😀
 • faul
  24 Mayıs 2022 17:42
  8 18
  Para sınavında herkese başarılar dilerim...Ölmeyecek gibi yaşayanlara da kefenlerine cep diktirmelerini tavsiye ederim..Zira ölüm gerçek :)
 • alpi61
  24 Mayıs 2022 16:15
  7 5
  İlk altı ay anne sütü önemli..
 • Sencer Melik
  24 Mayıs 2022 12:23
  10 27
  2005 de uzman oldum. O zamandan bu zamana Allah bereket versin fazla para aldım. Şimdi de girerim başöğretmenliğe, kazanırsam daha fazla para alırım. Seneye de emekli olacağım. Sınava girecek olan herkes fazla para almak için girmiyor mu? Ne eleştiriyorsunuz? Kazan al paranı. Parası olmayanların bedelli askerliğe karşı çıktıkları, ama paraları olsa herkesten önce kendilerinin bedelli yapacağı gibi bir durum bu. Kendine güvenemeyen, çalışmak istemeyen çeşit çeşit yorum yapıyor. Uzmanlığa başöğretmenliğe karşıyım diyorsan yıl üzerinden verilsin de deme.
 • egtm30
  24 Mayıs 2022 09:30
  1 12
  Sınava girmek için ücret verecek miyiz?
 • erson
  22 Mayıs 2022 13:44
  49 8
  Öğretmenleri kategorize etmenin kime ne faydası var? Çok istiyorsanız, sınavsız olarak, 10 yılı geçenleri uzman, 20 yılı geçenleri başöğretmen yapın.Öğtretmenlik yaparak-yaşayarak gelişen bir meslek.Bir sınavda uzman olunmaz.
 • halaskar63
  22 Mayıs 2022 02:02
  45 8
  Yapılacak olan sınavın ya da ibrazı istenen belgelerin öğretmenler arasına nifak sokmaktan başka bir gayesi yoktur. Uzman ya da başöğretmen olarak unvan edinmek ya da nitelendirilmek konusu bile yanlıştır. Öğretmen ya da eğitimci olmak bana yetiyor. Hepimiz öğretmeniz ve mesleğimizi uzman ya da başöğretmen unvanı almadan da özverili bir şekilde yerine getiriyor ve o gayret içerisindeyiz. Doğru olan hizmet yılını ya da derece/kademeye göre maaş artışını sağlamaktır. Temennim odur ki, bu yanlıştan bir an önce vazgeçilmesi. Öğretmenler arasında da unvan egosu oluşturup bizleri birbirimize düşman ediyorlar. Bunun dışında velinin, öğrencinin, toplumun gözünde kaybolmuş itibarımızı daha da kaybedeceğiz. Bunu velilere anlatamazsınız; uzmanmış, başöğretmenmiş gibi öğretmen seçecekler daha tecrübeli daha iyi olduklarını düşünecekler. Toplum da bu ayrıştırmaya hemen kucak açar. Bırakın herkes ÖĞRETMEN kalsın.
 • serencam27
  21 Mayıs 2022 18:02
  38 7
  Belli bir yaş ve kıdemden sonra öğretmenleri sınava tâbi tutmanın kime ne faydası var? Vereceğiniz üç kuruş sizin olsun. Şu düştüğümüz hallere bak...
 • halil6666
  20 Mayıs 2022 09:28
  35 9
  Bugüne kadar her bir sınavın, atamanın, duyurusunu, kılavuzunu son ana kadar yayınlamayan, yayınlasa bile kopyala yapıştır, anlaşılmayan yazılar açıklayan MEB ne oldu da uzman öğretmenlik ile ilgili şartları, kılavuzu şak diye açıkladı? Nedeni basit: Bu kadar saçma, eşitlik ilkesine aykırı, mantıksız sınav uygulamasını anayasa mahkemesi çok büyük bir ihtimalle iptal edecek. Bakanlık da işi oldu bittiye getirerek, karar geriye dönük işlemez, tüm hazırlıklar yapıldı diyerek bu utanç sınavını zorla yürürlüğe koyacak.
 • demirfeza
  20 Mayıs 2022 00:33
  72 7
  Yazık, şu öğretmenlere çektirdikleri çilelere bak. Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olayım demiş, Hz Ali. Sonra sanki çocuk gibi alaya alarak belge toplat, seminer bombardımanına tuttur, öğrenciler gibi sınava tabi tut. Uzman neyin uzmanı, 1000 TL verecekler onun uzmanı, üç kuruş için utanmasalar takla atmanızı da ister bunlar. Uzmanlık, öğretmenlikte uzmanlaşma mı, her öğretmen bilir ki uzmanlaşma, bu meslekte geçirilen yıllarla, veliyle, idareyle, öğrenciyle nasıl geçineceğini öğrenmekle ve bu çilelerle geçirilen yılların bıraktığı saçlarınızdaki beyazlarınız, alnınızdaki kırışıklarınızla ölçülür. 3 ayda kimse, birden uzman olamaz, pabucumun uzmanı olur olsa olsa. Bu sınav ve koşullar öğretmenlere bir hakarettir. Çok mu lazım ver derecesine kademesine göre uzmanlığı, o bile basit ama bu şartlardan güvenilir bir ölçüdür.
 • şule27
  19 Mayıs 2022 23:54
  47 5
  Yeterliliği bu kadar sorgulanan başka meslek grubu var mı acaba?
 • Menekşe Ertem
  19 Mayıs 2022 23:06
  21 4
  Umarım en kısa yoldan sınav karmaşası çözüme kavuşur.eğitimi mesleki gelişim açısından alalım.Ama yz tatili bilgisayar başında geçecek.Peki sınav nedir?Meslekteki kıdeme göre ünvan olmalı.Her öğretmen zamanı geldiğinde diğer ünvana geçeceğini bilmeli.Sonuçta ünvanımız ne olursa olsun hepimiz aynı işi yapacağız.
 • MEKİLER
  19 Mayıs 2022 15:17
  77 5
  Değerli sendikalarımızın(!) bu sınav uygulamasını mahkemeye vereceği ve birlik olup protesto edeceği günü merakla bekliyoruz...
 • muallimus
  19 Mayıs 2022 14:30
  7 9
  Bence uzman öğretmenler idarenin yahut ilçe mem vb.nin dayattığı angarya işlerden muaftır, hele başöğretmenler hiç oralı nile olmamalıdır maddesi de olmalıydı.
 • demiroz22
  19 Mayıs 2022 11:42
  59 7
  yaz tatili boyunca öğretmenleri bilgisayar başına topla tatil yapmalarını dinlenmelerini eğitim yapıyorum diye engelle sonra üstüne sınav yap yalnız eksik olmuş sınavdan sonra mülakat koymamışlar
 • muallimakif
  19 Mayıs 2022 08:45
  6 3
  Çok karmaşık. Biraz sade, anlaşılır ve kolay olamaz mı?
 • emrah27
  19 Mayıs 2022 00:23
  6 54
  Bu zamana kadar uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı olması gerekiyordu. Çok geç alınmış bir karar…
 • yseçkin50
  19 Mayıs 2022 00:01
  64 8
  Baştan sona laf kalabalığı, eğitimi bir gram bile ileriye götürmeyecek, sadece ekonomik sıkıntı çeken bir grup öğretmenin bütçesini biraz olsun rahatlatacak fakat eğitim ortamındaki yarım yamalak barışı dinamitleyecek, neresinden bakarsanız bakın adaletten, haktan uzak beyhude bir çaba...
 • özlemfatih
  18 Mayıs 2022 23:41
  1 21
  Peki doğum nedeni ile alınan ücretsiz izinler sayılıyor mu
 • carpediem03
  18 Mayıs 2022 22:37
  10 4
  Akıllarda tek soru : Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge eki EK-2 ve EK-3’te yer alan uzman öğretmenlik/başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının yapıldığına ilişkin belgeler 07 Temmuz 2022 – 03 Ekim 2022 tarihleri arasında MEBBİS’e adaylar tarafından yüklenecektir.

  Bu belgeleri nerden nasıl edinip yükleyeceğiz acaba ? Umarım kurum yazısı kabul edilir.
 • ütopya27
  18 Mayıs 2022 22:14
  40 4
  2006'dan beri sınav yapmadıkları için on binlerce öğretmenin hak kaybına sebep oldular.Bu işte öyle çok haksızlık,adaletsizlik var ki...Hakkımızı çiğneyenlere selam olsun!!!
 • MYD338
  18 Mayıs 2022 21:42
  31 7
  Ayni yil atanan kadın öğretmen sınava girip uzman öğretmen olabilirken asker öğretmenlik yapan erkek öğretmen 10 gün ile sinava katilamiyor.yetkililerden düzeltmesini talep ediyoruz
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.

Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK