Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/2/2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) İlk defa görevlendirme: Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri,”

“r) Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi: Daha önce yöneticilik görevinde bulunup hâlen öğretmen olarak görev yapanların yönetici olarak görevlendirilmesini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“g) İmam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olmak,

ğ) Anaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Okul Öncesi öğretmeni olmak,

h) İlkokullara müdür olarak görevlendirileceklerde, Sınıf Öğretmenliği öğretmeni olmak,”

“(4) İkinci fıkranın (b) bendinde yer alan imam hatip liselerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri arasından, (g) bendinde yer alan imam hatip ortaokullarına İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri arasından müdür olarak görevlendirme yapılabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yazılı sınav komisyonu; Bakan onayıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı veya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürünün başkanlığında, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden görevlendirilen birer daire başkanından oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Onuncu” ibaresi “Onbirinci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Müdür olarak ilk defa görevlendirilmek isteyen adaylardan; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon ve Gıda Teknolojisi alan öğretmenlerinden öğretmenevi ve akşam sanat okullarına müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapmış olan öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

ğ) Atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinden meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “diğer alanlarda doktora yapan,” ibaresi ve “diğer alanlarda yüksek lisans yapan,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Müdür olarak yeniden görevlendirilecek adaylardan; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon ve Gıda Teknolojisi alan öğretmenlerinden öğretmenevi ve akşam sanat okullarına müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “diğer alanlarda doktora yapan,” ibaresi ve “diğer alanlarda yüksek lisans yapan,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“g) Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapmış olan öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

ğ) Atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinden meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “meslekî ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri” ibaresi “meslekî ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az ikisi” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(12) Müdür yardımcısı görevlendirilmelerinde kadın önceliği ve alan önceliği ayrı ayrı değerlendirilir. Aynı eğitim kurumunda her iki önceliğin olması durumunda öncelikli aday, puan üstünlüğüne göre belirlenir.

(13) Özel eğitim öğretmenleri, özel eğitim normu bulunan eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilebilir.

(14) Yöneticilik görevlerinin herhangi bir nedenle sona ermesine bağlı olarak öğretmenliğe atananlardan yönetici olarak görevlendirilmek isteyenler, ilk defa görevlendirme ya da yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında başvuru yapabilir.

(15) Yöneticiliğe görevlendirmede; 6 ncı maddenin birinci fıkrası ile 7 nci maddede aranan şartları taşımada ve hizmet puanının hesaplanmasında içinde bulunulan ders yılının son günü esas alınır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına “alan değişikliğine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve iller arası isteğe” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Yöneticilik görevinden;

a) Dört yıllık görev süresini tamamlamadan istekleri üzerine ayrılanlar alanlarında boş norm kadro olması hâlinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumuna, bu kurumda alanında boş norm kadro bulunmaması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumunun bulunduğu ilçede alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna,

b) Dört yıllık görev süresini tamamladıktan sonra ayrılanlar ile (a) bendi kapsamında ataması yapılamayanlar yöneticilik görevinde bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunmaması hâlinde ise istekleri de dikkate alınarak il içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna,

öğretmen olarak atanır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi

EK MADDE 1- (1) Daha önce yöneticilik görevinde bulunanlardan öğretmen olarak görev yapanlar, yeniden ve ilk defa görevlendirmelerden sonra yapılacak duyuru üzerine yeniden görevlendirilmek için başvuruda bulunabilir.

(2) Başvurular, en az bir yıl yönetici olarak görev yapmış olmak şartıyla daha önce görev yaptığı yöneticilik ya da daha alt yöneticilik görevleri için yapılabilir.

(3) Başvuruda bulunanların görevlendirilmeleri, bu Yönetmeliğin yeniden yönetici olarak görevlendirilme hükümlerine göre yapılır.

Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme

EK MADDE 2- (1) Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına Bakan tarafından dört yıllığına görevlendirme yapılır. Bu madde kapsamında yapılan görevlendirmelerde bu Yönetmeliğin diğer hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yöneticiler

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin görev sürelerinin hesabında ek 2 nci maddede belirlenen görev süresi dikkate alınır. Yöneticilik görevleri sona eren yöneticilerin yöneticilik görevleri, bu eğitim kurumlarına yönetici görevlendirilinceye kadar devam eder. Dört yıllık görev süresi sona eren yöneticiler, yeniden yönetici olarak görevlendirilme veya yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilirler.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

 • Aktif Haberler
 • vayvay
  22 Mart 2024 16:53
  4 0
  Asıl göreviniz öğretmenlik.
  Kömür su işci alımı para pul ..........işlerimi takip edeceksiniz......
 • müdürümsü
  21 Mart 2024 14:35
  8 5
  eşimin okulunda bütün idareciler tecrübeli. iki senedir ek derste sorun yaşıyoruz. kulüp ek dersi hiç yapılmamış. verdiğimiz rapor kayboluyor. sene başında mys işleri için ben yardım ettim. ben şimdi yaşım genç olduğu için yazılı sınavla kazandığım idarecilik vasfımı mülakatla idareci olmuş tecrübeli büyüklerimiz karşında kaybedip norm fazlası olacağım. bütün idareciler büyük olsun gençlik lazım değil demek ki
 • hazanın dünyası
  20 Mart 2024 23:01
  5 3
  Mesele usulsüzlüktür. Son dakika insanların emekleri ile oynamaktır. İşin içinde olanlar anlar bunu. Bu durum işine gelenler ise malumunuz çarpı basar geçer.
  Yine dayanamadım yazıyorum, beni ilgilendiren bir şey yok nasılsa, bana dokunmayan yılan misali yine yeniden meb'de bir mevzu! Yaşayarak görelim ne diyeyim..
 • naciekinci
  20 Mart 2024 09:50
  13 1
  Kişisel görüşüm, mesleğinin başında idareci olmaya çalışmayı hoş karşılamıyorum, öğretmenin yeri sınıftır hele ki gençliğin verdiği enerji ile. Ya da iki üç yılda hemen idarecilige geçme derdi varsa sorarlar neden öğretmen oldun diye. En azından ben soruyorum. Mesleğimizin yıpratıcı tarafı var elbette ama biraz emek verilsin, nesillere el değsin bakalım. Tek istisna, sağlık sorunu yaşayan öğretmen arkadaşımız var ise ona kolaylık sağlanabilir. Yıllarca uzak dağ koylerinde bizler de çalıştık. Hemen 40-50 puanla merkeze gelme gayesi. Hep geçtik o yollardan. Sırası gelen emeği vermeli.
 • kaya_40
  19 Mart 2024 13:21
  6 3
  2 kere (müdür yardımcılığı ve müdürlük) sınav kazanmış biri olarak yapılan düzenlemeler gençlerin önünü tıkamıştır.
 • milhas1974
  19 Mart 2024 11:35
  1 2
  Açık kadro bulunmaması nedeniyle öğretmenliğe geçiş yapma zorunda kalan,sahada kendini ispat etmiş başarılı yöneticileri önce dört yıl sınava girme zorunluluğu getirip tekrar sınavsız yönetici başvurusunda bulunma fırsatı verilmesi bence dört yılın kaybıdır.Keşke feraset politikanın elinde olmasa.
 • hazanın dünyası
  16 Mart 2024 02:00
  3 1
  Sorun sadece gençlik yaşlılık değildir, okul adına yapılan emekler hiçe sayıldı. Koltukta oturarak bir yılda 4 puan alınması, herkesin tecrübe kazandığı yıllarının nasıl geçirdiği sorgulanabilir. Oturarak geçiren ve işe koşan aynı puanı alacak. Ceza puanları iptal oldu, o zaman restleşmeler kabul edilebilir hale gelecektir.
  Sınavsız idareciliğin önü tekrar açıldı/bunun ne anlama geldiğini az çok hepimiz biliyoruz.
  Yapılması gereken sertifikasyon programı hiç uygulamaya konulmadı. Belgenet geldi gelecek, yeniliklere açık olacak idarecilere illaki ihtiyaç olacak, burda yaş mevzudan çok iş yapabilirlik konuşacak. 65 yaş olup dinç, ilk günkü heyecan ile çalışanlara saygımız vardır. Okuldan, öğretmenlerden ve çevresinden bihaber olanlara isyanımız..
 • turko_
  15 Mart 2024 23:18
  13 1
  Genç arkadaşlar,
  Bir gün siz de 30 - 35 yıllık öğretmen olacaksınız. Sizden sonra gelenler de size "fosil" diyecek.
  O zaman tecrübeli arkadaşları belki anlarsınız.
  Her türlü fikre açığım ama sadece genç veya sadece yaşlı olmanın ne önemi var!
  Önemli olan kendini geliştirmek.
 • alperen77
  15 Mart 2024 18:27
  6 6
  Arkadaşlar tecrübeye saygısızlık kabul edilir bir durum değil. 22 yılın 15 yılı yöneticilikte geçti. Binlerce insana yöneticilik alanında dosya paylaşımı sorularına cevap bulmada rehberlik ettim. Her alanda kendini yetiştirmiş bir kıdemli yöneticiyle 2-3 yıllık aynı standartta tabi ki değerlendirilemez. Gençlerin önünü açmak yaklaşımı çok anlamlı gelmiyor. Tecrübe, bilgi ve yeterlilik en önemli kriterdir.
 • hazanın dünyası
  13 Mart 2024 01:00
  6 9
  Ortası bulunmalıydı. Gençlerin önünü bu kadar tıkamak da neyin nesidir? Bir taraf 100 puan ve üstü diğer taraf 20-30 puan...
  O zaman şartlara yaz 10 yıl öğretmen olmadan mdr yrd, 10 yıl mdr yrd olmadan müdür olamazsın hatta 10 yıl müdür olmadan ilçe milli eğitim müdürü olamazsın deyiniz.. Hizmet puanından bile puan veriliyor! Katlamali puanlar ne olacak? arada katlamali alamayanlar ne olacak! Bu yönetmelik orta yolu bulamadı. Orantısız güç var.
  Diğer yandan hali hazırdaki 4 yıl ara dönem kadroları durduk yere değişecek, zira +4 puan önemsiz hale gelmiştir. Bir sürü idareci boşa düşecek, norm fazlası olacaklar! Yazılı sınavla gelenlere elveda dönemi başladı.. nasılsa sınavsız atama yönetmeliği geldi nihayet(!)
  Umarım hemen çeki düzen verilir.
 • niluferr
  12 Mart 2024 23:09
  10 2
  Bazilari 2. Yil yasamadan 22.yila gecmis gibi konusuyor. Bazilari da hic 22.yila gecmeyecekmis gibi, 22 yilliklari fosil olarak nitelendiriyor. Hayat iste.😊
 • Leo41
  12 Mart 2024 21:17
  10 3
  Valla kimse kusura bakmasın 10 yıl kadar idarecilik yaptım. 22. Senemi çalışıyom. İller arası başka ile geçtim o nedenle idareciliği bırakmıştım. Geldiğim yerde 2 yıllık bir arkadaş müdür.Aldığı kararlara bakıp sadece gülümsüyom idarecilik tecrube ister.
 • hakki_turgut
  11 Mart 2024 22:20
  1 0
  Sayın SUMERA 06 adlı meslektaşım iyi akşamlar. Mesajınızı yeni gördüm. Kusura bakmayın . Özelden yazamadım . Kendi durumumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen atamada bilgisine güvenilir şube müdürüne sordum .Başvurabilirsiniz dedi. ancak ben sınava girmediğimi ve sınav puanımın olmadığını söylemeyi unuttum. Daha net bilgi alırsam sizi haberdar ederim.
 • yh55
  07 Mart 2024 09:26
  1 0
  Madde 10 (1) e göre il merkezinden ilçeye gelen biri 4 yılı doldurmadan istifa ettğinde kadorusu il merkezine düşüyor. Doğrudur değil mi?
 • öğretmen0366
  05 Mart 2024 22:59
  1 0
  Müdürlük ilk atam için yazılı puan 70
  Ek 1 puan tahminen 45 falan olacak bakalım yetecek mi
 • cumali5241
  04 Mart 2024 16:46
  1 1
  Ek 2'nin "Değerlendirme Ölçütleri" bölümünde 1,4 ve 8. maddeler tam olarak neyi ifade ediyor acaba ? Bilgisi olan paylaşırsa çok memnun olurum.
 • Sencer Melik
  04 Mart 2024 09:18
  16 1
  Göreve başladığımın 2. yılında 15 er yıllık 3 öğretmene müdürlük yaptım da çok zor oluyor. Tecrübe şart. 30 35 yıllık öğretmene 3-5 yıllık birisi idarecilik yapamaz. En azından bizim ülkemizde.
 • suleyman45
  03 Mart 2024 11:58
  9 17
  Okul yönetimi için, üniversitelerde bir bölüm olmalı. Öğretmenler, okul yöneticisi olmamalı.
 • nadir.009
  03 Mart 2024 00:17
  4 23
  Bırakın gençler idareci olsun.Hic mi vicdanınız yok sinav yapın yüksek alan geçsin okulun başına adamı denetleyin bitti.her geçen gün bu meslekten soğuyorum...tecrübeyle bu iş yapilmaz akıllı tahta kullanmayı bilmeyen öğretmen var siz hala tecrube diyorsunuz.isletme mezunu öğretmenler hala calisiyor siz tecrübe diyorsunuz ...katliyam yapiyorsunuz her geçen gün kötüye gidiyor bence
 • korkmax
  02 Mart 2024 10:55
  5 7
  MEB sanırım genç öğretmenlerin idareci olmasına sıcak bakmıyor daha çok sınıfta daha dinamik kişilerin olmasını istiyor. Bunun yanında idareciliğin daha çok tecrübeli kişiler tarafından yapılmasının okulda yenilikçi uygulamalara engel olabileceğini düşünüyorum. Yine bütün yük müdür yardımcılarına yıkılacak, plan bu.
 • hece
  02 Mart 2024 07:49
  3 1
  Taha72 4.5 *2=9+5.5=14.5
 • taha72
  01 Mart 2024 23:06
  2 4
  Merhaba arkadaşlar. Yeni ek-2 ye göre 10 yıl öğretmenlik görevim var, bunun 4 buçuk yılı müdür yetkililikle birlikte. Bunlar bana kaç puan getirecek.
 • derty12
  01 Mart 2024 20:48
  21 2
  İmamhatipte müdür olmak için Din Kültürü mezunu olmak lazımmış, o zaman normal eğitim veren okullara da Din Kültürü öğretmeni idareci olmasın.. Saçmalık ötesi bir madde
 • hakki_turgut
  01 Mart 2024 19:18
  4 4
  Sayın arkadaşlar iyi akşamlar . Sınıf öğretmeniyim 28.yılımı çalışıyorum. 17.09.2012 - 07.07.2014 tarihleri arasında mebbiste kayıtlı müdür yetkili öğretmenlik görevim var. Acaba yöneticilik atama için başvurabilir miyim ?
 • losar
  01 Mart 2024 13:33
  4 2
  Benim 2 ay ilkokulda müdür yetkililik 10 ayda İlköğretim Okulunda kadrolu müdür yardımcılığım var .mebbise işli.Acaba ben de parça parça ama toplamda 1 yıl olmasını esas alarak yeniden yöneticilik atama için başvurabilir miyim ?
 • OmehD8
  01 Mart 2024 10:18
  7 3
  Tecrübe tabii ki önemli ama işe yatkınlık hiç önemli değil gibi davranılıyor.
 • vartom
  01 Mart 2024 10:16
  0 2
  EK1 NE İÇİN? EK2 NE İÇİN ?
 • sadece50
  01 Mart 2024 09:40
  9 4
  olması gereken olmuş kıdem kıdem kıdem..
 • farumir
  01 Mart 2024 09:39
  14 0
  Yeniden görevlendirilecek adama zümre başkanı olmaktan puan veriyorlar bu puanı da 4 yıl ile sınırlandırıyorlar. Zaten alamayacak bu puanı. Bunları hazırlayanlar uzayda falan mı yaşıyor?
 • frd03
  01 Mart 2024 08:56
  0 2
  Aynen
 • fenmen
  01 Mart 2024 08:29
  7 7
  farklı alanda yapılan yüksek lisans kaldırılmış. makale, destek eğitim odası gibi puanlar kaldırılmış. yıllara verilen puan artırılmış. yani eski olup ama çalışmayan daha değerli olmuş.
 • pisko1978
  01 Mart 2024 07:38
  5 4
  Belgeler yine 4 yıl mı geçerli olacak? Öğretmen ödül almış ya da zümre başkanı olmuş 4 yıl geçmiş belgen geçersiz denilmesi kadar sacma bir sey yok!
 • HelinBilgen
  01 Mart 2024 03:40
  12 3
  Çalışma yılı çok olan avantajlı artık
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.

Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK